Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 6 en 20 december 2012

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok op 12 februari 2013.

-

min
Besluit

Deze brief wordt, in gezamenlijkheid met eerdere stukken over het Ondernemersfonds, geagendeerd voor één blok op 12 februari 2013 om de onderzoeksvraag te bepalen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 januari 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze conceptvisie te agenderen voor de adviescommissie van 22 januari 2013 en, gelet op de belangrijke materie en de grote ontwikkelingen op dit gebied, hiervoor twee blokken te reserveren.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor op 22 januari 2013 een Sprekersplein te organiseren. Daarnaast wordt afgesproken dat er per fractie één exemplaar van het bestemmingsplan op papier beschikbaar wordt gesteld.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit één blok te reserveren op 12 februari 2013 om met elkaar te spreken over de economische agenda van de gemeente Dordrecht en de relatie en investering die wij plegen in de Zuidvleugel en in deze ROM in het bijzonder.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit behandeling van deze brief aan te houden totdat alle reacties van degenen die getroffen zijn door de wijziging ten opzichte van het voorontwerp binnen zijn, en brief en reacties vervolgens te agenderen voor een blok adviescommissie. Hierbij zal op voorstel van de dames Koene en Van Dongen zowel de door het college aangebrachte wijziging in het door de raad vastgestelde voorontwerp aan de orde komen, als de centrumbestemming waardoor panden buiten de quotering voor kamerverhuur vallen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken over Noordoevers te agenderen voor een blok adviescommissie. Hierbij dient het voorstel van het college voor de afwikkeling van Noordoevers met alle ins en outs en de gevolgen en kosten voor Dordrecht beschikbaar te zijn voor bespreking en vervolgens besluitvorming in de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit rapport te agenderen voor de Themabijeenkomst op 6 maart 2013. Hiervoor wordt de onderzoeker van het SCP voor dit rapport uitgenodigd als spreker. De voorbereidingsgroep zal gevormd worden door een raadslid van BVD en een raadslid van de PvdA ondersteund door mevrouw De Graaf van de griffie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat deze brief onvoldoende antwoord geeft op de gestelde vragen. Er dient een nieuwe brief te komen waarin de 'waarom'-vraag expliciet wordt beantwoord.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel in de volgende vergadering terug te laten komen in de verwachting dat er dan een antwoord is op de vraag naar de financiële gevolgen van deze wijziging voor de grex.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel te agenderen voor één blok adviescommissie op 12 maart 2013. Hierbij zal op voorstel van de dames Van Dongen en Koene vooral de grote hoeveelheid 'grijs gebied' aan de orde komen waarbij de regels niet helder zijn. In het bijzonder de onzelfstandige bewoning en gestapelde bewoning in relatie tot het splitsen van woningen in appartementen. Mevrouw Van Dongen zal deze politieke vraag voor 5 maart verduidelijken zodat dit met de stukken voor 12 maart kan worden meegestuurd en alle commissieleden zich op deze vraag kunnen voorbereiden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken over Noordoevers te agenderen voor een blok adviescommissie. Hierbij dient het voorstel van het college voor de afwikkeling van Noordoevers met alle ins en outs en de gevolgen en kosten voor Dordrecht beschikbaar te zijn voor bespreking en vervolgens besluitvorming in de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken over Noordoevers te agenderen voor een blok adviescommissie. Hierbij dient het voorstel van het college voor de afwikkeling van Noordoevers met alle ins en outs en de gevolgen en kosten voor Dordrecht beschikbaar te zijn voor bespreking en vervolgens besluitvorming in de raad.

-

min
Besluit

De PvdA heeft geen behoefte meer aan bespreking en deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.