Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst met open behandelsuggesties d.d. 19 maart 2009

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen, met uitzondering van de dossiers 130546 (Raadsinformatiebrief over Mantelzorgmonitor) en 139646 (Raadsinformatiebrief over Dordrecht op weg naar ...).

1

2

3

4

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

5

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De raadsinformatiebrief ter behandeling agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid van de Adviescommissie; daarbij de briefwisseling met de Stichting Natruur en Milieu en de Provinciale Milieuorganisaties over energiebesparing in de openbare verlichting te betrekken en voor het overige de door het college voor het 2e kwartaal 2010 aangekondigde evaluatie en het beleidsvoorstel afwachten.

6

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

7

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Het Jaarplan Handhaving 2009 ter behandeling toevoegen aan de medio april 2009 geplande themabijeenkomst Veiligheid/Handhaving. Tevens combineren met de raadsinformatiebrief camaratoezicht Leerpark (138029)

8

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Sociale Infrastructuur op een nader te bepalen datum.

9

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De raadsinformatiebrief in combinatie met de Nota Verbonden partijen als kort bespreekpunt agenderen voor een Programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening, op een nader te bepalen datum.

10

11

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Agenderen als kort bespreekpunt voor een Programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening, in combinatie met de raadsinformatiebrief verkoop aandelen Buurt Service Team BV, op een nader te bepalen datum.

12

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad besluit in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling GEVUDO overeenkomstig de tekst van het bijgevoegde besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GEVUDO van 26 november 2008.

13

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit
Betrekken bij de behandeling van de dossiers 149321 (Urgentieprogramma Binnenstad) en 149358 (Monitor en Passantenenquete Binnenstad) in een programmakamer Ondernemerschep en Bereikbaarheid.

15

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

16

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Betrekken (ter bespreking) bij de Themabijeenkomst Handhaving (144940)(medio april.

17

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Agenderen voor een Programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening, op een nader te bepalen datum.

18

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De raadsinformatiebrief voor (technisch) advies door te geleiden naar de Auditcommissie i.o.

19

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Agenderen voor een Programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening,

20

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De AC besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer ondernemerschap en bereikbaarheid op een nader te bepalen datuym. De fractie van D66 zal naar aanleiding van die behandeling bepalen of de desbetreffende motie als voldoende uitgevoerd kan worden beschouwd.

21

22

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

23

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad besluit de subsidierelatie met en het subsidiekader voor de Stichting Centrummanagement Dordrecht aan te passen, in die zin dat: de bijdrage in de kosten wordt vastgelegd op € 65.000,-- en de eis van co-financiering wordt losgelaten en. de seizoenverlichting van de winkeliers in de Couleur Locale straten (Voorstraat West, Voorstraat Midden, Voorstraat Augustijn, Vriesestraat en Grote Spuistraat) in eigendom over te nemen en zelf te beheren, als nadere uitwerking van het Lichtplan Binnenstad Dordrecht 2006-2015 en de kosten hiervan op te vangen in de begroting van de sector Stadsbeheer.

24

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De AC besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer op 31 maart a.s. De AC spreekt als zijn voorkeur uit dat een sprekersplein over dit onderwerp op 24 maart a.s. zal plaatsvinden.

25

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De AC besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer ondernemerschap en bereikbaarheid. Niet alleen de bewoners van de Van Slingelandtlaan moeten hiervan in kennis worden gesteld, maar ook die van de Stooplaan en de Hallincqlaan. I.v.m. het sprekersplein over de Structuurvisie moet naar een andere (latere) datum worden gezocht dan 17 maart.

26

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De AC stemt in met de behandelsuggestie. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Van Dongen, om ook de scholen te betrekken bij de themabijeenkomst, besluit de AC in mei een aparte bijeenkomst te organiseren over het thema school + veiligheid.

27

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Voor (technisch) advies doorgeleiden naar Auditcommissie i.o.

28

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad besluit tot het intrekken van de Verordening Kunstopdrachten 1995

29

Vorig Besluit (Agendacommissie)
En marge van de informatiebijeenkomst m.b.t. Drechtwerk, de wethouder de vraag voorleggen of de wachtlijstverordening in relatie dient te worden gebracht met het beleidsplan en zo ja, wat dan de juiste volgorde der dingen is.

30

Vorig Besluit (Agendacommissie)
De AC stemt in met de voorgestelde behandelwijze, maar vindt het tijdpad, gelet op de in tijd parallel lopen behandeling van de Structuurvisie en de locatiekeuze van het Hostel, te krap. De griffie wordt gevraagd een nieuw tijdpad op te stellen, uitmondend in raadsbehandeling op 12 mei.

31

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad besluit geen wensen en bedenkingen te uiten m.b.t. de aankoop van woningen aan de Eerste Tolstraat en stelt meerdere (aanvullende) kredieten t.b.v. de Eerste Tolstraat, verbreden Mijlweg en Fly-over beschikbaar.

32

min
Besluit
Hamerstuk voor de raad van 31 maart 2009.

33

34

35

Vorig Besluit (Agendacommissie)
Agendacommissie 20 januari 2009:
Wordt geagendeerd in een programmakamer Wonen en Leefbaarheid van de adviescommissie, bij voorkeur kort nadat de conferentie op 12 februari a.s. heeft plaatsgevonden.
Agendacommissie 21 april 2009:
Het onderwerp kamerverhuur kan worden ingepland nu het verslag van de conferentie van 12 februari beschikbaar is. Door de agendacommisse wordt aangedrongen op een goede informatievoorziening vóóraf om de informatieachterstand voor de raad geheel op te heffen. Daarbij vooral focussen op de actuele praktijksituaties en de raakvlakken met andere thema's zoals handhaving. Tevens erbij betrekken de beantwoording van de artikel 40 - vragen van de PvdA, het verslag van de conferentie en de informatie van mevrouw van Dongen.

36

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De heer J.C.C. Bruggeman vraagt of het punt nu van de agenda kan worden afgevoerd, zodat de door de wethouder toegezegde informatie betrokken kan worden bij de beoordeling van deze raadsinformatiefbrief.
De raad besluit tot het afvoeren van dit voorstel.

37

38

39

40

41

Vorig Besluit (Gemeenteraad)
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

42

43

44

45

46

Vorig Besluit (Ruimtelijke Ordening)
De briefwisseling wordt betrokken bij de woordvoering door de vertegenwoordigers van de Stichting Stadswerf Dordrecht op het Sprekersplein en de gedachtewisseling daarover met de adviescommissie. De briefwisseling wordt ook betrokken bij de inhoudelijke bespreking van het Masterplan in adviescommissie c.q. raad.

47

48

49