Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 11 september 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van de fracties CDA en CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

c

min
Besluit

De raad besluit, op verzoek van de fracties PvdA, Groen/Links en D66, BVD en CDA het antwoord van het college op deze ex art. 40 vragen reglement van Orde van de fractie BVD over coffeeshops en 'wietpas', samen met de beantwoording van de ex art. 40 vragen reglement van Orde van de fractie CDA, (902287), in combinatie met brief i. (907345) van de lijst ingekomen stukken door te geleiden naar de agendacommissie om een adviescommissie te agenderen, waarin deze stukken gezamenlijk worden besproken.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen; deze is reeds geagendeerd voor de Auditcommissie van 11 september 2012.

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

h

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief te betrekken bij de behandeling in de besloten kamer Ontwikkelingen bij Toezicht van 11 september 2012.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

i

min
Besluit

De raad besluit deze brief i., op verzoek van de fracties PvdA, GroenLinks en D66, met het antwoord van het college op deze ex art. 40 vragen reglement van Orde van de fractie BVD over coffeeshops en 'wietpas' (905574) samen met de beantwoording van de ex art. 40 vragen reglement van Orde van de fractie CDA (902287) over het zelfde onderwerp door te geleiden naar de agendacommissie om een adviescommissie te agenderen, waarin deze stukken gezamenlijk worden besproken.

j

min
Besluit

De raad besluit dat met deze brief de zaak onvoldoende is afgehandeld. De burgemeester stuurt een nieuwe brief.

U wordt voorgesteld de onder i. en j. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen, en tevens aan te geven of de motie van fractie WEK voldoende is behandeld met de brief onder j.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

k

Aangepaste versie.

min
Besluit

De raad besluit het stuk terug te sturen naar het college voor nadere informatie.

l

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. t/m m. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De raad besluit de onder n. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie, en te betrekken bij de behandeling van het RV Vaststellen Particuliere woningvoorraad 'Casco op Orde' etc. RISnr. 835310.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie, en te betrekken bij de behandeling van het RV Vaststellen Particuliere woningvoorraad 'Casco op Orde' etc. RISnr. 835310.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

o

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder o. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

p

min
Besluit

De raad besluit genoemde raadsinformatiebrief voor agendering in de Adviescommissie van 18 september 2012 door te sturen naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

q

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief te behandelen in de Adviescommissie van 11 september 2012.

De onder q. genoemde raadsinformatiebrief is reeds geagendeerd voor de Adviescommissie van 11 september 2012.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

r

min
Besluit

De raad besluit genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

OVERIGE

s

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder s. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall