Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van 27 januari 2009

 

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluiten.

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

a

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Een afschrift van het antwoord wordt te zijner tijd naar de fracties van Beter Voor Dordt en GroenLinks gestuurd.

b

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

c

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Een afchrift van het antwoord zal te zijner tijd naar de fracties van Beter Voor Dordt en GroenLinks worden gestuurd.

d

min
Besluit
De raad besluit deze brief in de Adviescommissie te behandelen tegelijkertijd met de behandeling van de raadsinformatiebrief over de gunning exploitatie Sportboulevard.

e

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder a. t/m e. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders

f

min
Besluit
De raad besluit deze e-mail ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

g

min
Besluit
De raad besluit deze e-mail ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Op verzoek van alle fracties wordt een afschrift van het antwoord naar alle fracties gestuurd.

h

min
Besluit
De raad besluit deze e-mail ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Op verzoek van alle fracties wordt een afschrift van het antwoord naar de fracties gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder f. t/m h. genoemde brieven ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

i

U wordt voorgesteld deze brief VOOR DIT MOMENT voor kennisgeving aan te nemen en te zijner tijd te betrekken bij de Structuurvisie 2020.
min
Besluit
De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.

j

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit
De raad besluit de brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

     

OVERIGE

l

min
Besluit
De raad neemt de brief voor kennisgeving aan. Wethouder Van den Oever zegt toe op enig moment op de Gemeentepagina in de Stem van Dordt aandacht te schenken aan dit onderwerp.

m

min
Besluit
De raad neemt deze lijst voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de brief onder l. en de lijst onder m. voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de wnd. griffier,L.D.H. Arlman-Rosier