Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 10 mei en 7 juni 2012

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een blok adviescommissie op 26 juni 2012 in combinatie met de Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft reeds besloten hiervoor een ingelast Sprekersplein te organiseren op 14 juni 2012. Mevrouw De Smoker geeft aan dat de hoeveelheid stukken voor deze avond, de onoverzichtelijkheid van deze stukken en het late moment van aanlevering door het college van deze stukken, haar niet meer genegen maakt om in de toekomst een avond te prikken zonder dat ze de stukken heeft gezien. Deze werkwijze geeft de raad wel erg weinig voorbereidingstijd. Dit wordt door de agendacommissie gedeeld en de voorzitter en de griffier wordt gevraagd dit in de driehoek met de secretaris te bespreken.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De fractie BVD heeft geen behoefte meer aan agendering. Dit stuk wordt daarmee als afgehandeld beschouwd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers na het zomerreces.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk aan te houden en volgende vergadering terug te laten komen in de agendacommissie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 in combinatie met andere stukken over dit ondewerp.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft geen belangstelling voor agendering van deze brief in een kamer. De brief is hiermee afgehandeld.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 in combinatie met andere stukken over dit ondewerp.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers na het zomerreces 2012 in combinatie met het rapport van de RKC over acquisitiebeleid (dossier 835569).

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 26 juni 2012 in combinatie met de Verordening Parkeerbelastingen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse kamers op 20 juni 2012 in combinatie met dossier 856412.

-

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen geeft namens haar fractie aan dat zij dit antwoord graag willen bespreken in de brede context van een beter alcoholbeleid. De raad kan hierin worden voorgelicht door medewerkers van het project "Verzuip je je toekomst?' en inzicht krijgen in de ervaringen van andere gemeenten, bijvoorbeeld met een bestraffingsbeleid. Met deze toelichting kan de agendacommissie breed instemmen met agendering van dit onderwerp in één blok Dordtse Kamers na het zomerreces 2012. 

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit rapport te agenderen voor één blok Dordtse Kamers na het zomerreces 2012 in combinatie met de Raadsinformatiebrief over een digitaal klantvolgsysteem (dossier 838486).

-

min
Besluit

De heer Van Verk geeft aan dat zijn fractie dit onderwerp graag wil bespreken om in beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van het schrappen van een aantal specifieke maatregelen op dit gebied. Eerder is aangegeven dat dit negatieve bij-effecten kan hebben en hierover zou de raad geïnformeerd kunnen worden. Graag zou hij hierbij de politie als expert aan tafel hebben om mee in gesprek te gaan over hun ervaringen. Met deze toelichting stemt de agendacommissie in met agendering van dit onderwerp voor één blok op 28 augustus 2012 en wordt de griffier gevraagd de politie hierbij als expert uit te nodigen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk, in combinatie met de stukken over Dordt West en Crabbehof, te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 20 juni 2012. Op verzoek van de portefeuillehouder wordt ingestemd met een toelichting van 10 minuten bij de start van de vergadering. Wel wenst de commissie de toelichting van tevoren reeds toegezonden te krijgen zodat zij hun reactie kunnen voorbereiden. Daarnaast ontvangt men graag de notitie van de portefeuillehouder met een antwoord op de gestelde vragen, zoals in de memo ook aangekondigd.

-

min
Besluit

Mevrouw Koene en mevrouw Van Dongen geven aan dit onderwerp in brede zin graag te willen bespreken. Hierbij richt de bespreking zich op de plek voor deze kinderen in Dordrecht en de wijze waarop de portefeuillehouder voorstelt deze leerlingen te faciliteren nu bijgaande aanvraag niet wordt gehonoreerd. Met deze toelichting kan de agendacommissie instemmen met agendering van dit onderwerp voor één blok Dordtse Kamers na de zomer. Afgesproken wordt dat de dames Koene en Van Dongen voor het reces art.40 vragen met hierboven genoemde inhoud zullen indienen. De antwoorden van het college zullen vervolgens betrokken worden bij de bespreking van dit onderwerp na het zomerreces.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 19 juni 2012 in combinatie met de Jaarstukken 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 in combinatie met de Raadsinformatiebrief over ontvlechting DWO.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 met een besloten, interactieve presentatie zoals gebruikelijk bij dit onderwerp.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raad van 19 juni 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties VVD, D66, WEK en CU/SGP hiervoor één blok Dordtse Kamers in te richten op 26 juni 2012.