Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 12 april en 10 mei 2012

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op 29 mei 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agendering van dit stuk aan te houden in afwachting van de uitkomsten van behandeling in de Tweede Kamer. Mevrouw Kruger merkt op dat dit onderwerp eigenlijk in regio-verband behandeld dient te worden. De voorzitter beaamt dit.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat dit stuk als voldoende afgehandeld kan worden beschouwd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (1 blok) op 29 mei 2012. Het college wordt verzocht de aangeboden presentatie vooraf op te sturen, zodat hiervan van tevoren kennis kan worden genomen en de volle 45 minuten benut kunnen worden voor een opiniërende bespreking van het voorstel.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 29 mei 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op een nader te bepalen datum en hierbij de toegezegde nota over graffiti te betrekken. 

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het college te verzoeken een raadsinformatiebrief aan te bieden die ingaat op het dilemma terugloop van klanten bij winkeliers versus noodzakelijke werkzaamheden. De brief dient onder meer in te gaan op vragen als: hoe ga je in dit soort gevallen om met planschade? Hoe verhoudt dit zich tot de Verordening nadeelcompensatie (is die alleen voor ondernemers in de Binnenstad van toepassing of geldt die voor de gehele stad)? En zijn er nog andere belendende zaken?

-

min
Besluit

Op aangeven van de heer Hoogerduijn besluit de agendacommissie dat alle fracties een brief met feitelijke informatie ontvangen. De fracties kunnen vervolgens zelf de afweging maken of zij de inhoud van de brief onder eigen logo doorgeleiden naar hun landelijke politieke partij. Dit naar aanleiding van punt 4 op bladzijde 4 van de raadsinformatiebrief (over informele lobby en de rol van politici hierin). Mevrouw de Smoker merkt op dat de feitelijke informatie vermoedelijk snel beschikbaar kan zijn, omdat zij begin dit jaar in Drechtstedenverband al een dergelijk overzicht van de heer van Bijnen heeft gezien.

-