Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 22 maart en 5 april 2012

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 april 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers in combinatie met de WDO en de kwaliteitsimpuls Dordtse Kil.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van mevrouw De Smoker dit stuk aan te houden en op 17 april a.s. in de agendacommissie terug te laten komen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een blok Dordtse Kamers op 17 april 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie had al besloten hiervoor een informatieve Kamer te beleggen op 17 april 2012. De griffier wordt gevraagd de leden van het overleg met Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang actief te attenderen op deze bijeenkomst. Na de informatieve bijeenkomst op 17 april zal door de leden van de adviescommissie worden besloten hoe verder met dit stuk om te gaan.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk, samen met de herijking wijkvisie Crabbehof (814141), te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk, samen met de herijking doelstellingen Dordrecht West (814147), te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 april 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk, samen met de WDO en de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dordtse Kil, de agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers.

-

min
Besluit

Het antwoord van het college stond deze zelfde avond op de Lijst Ingekomen Stukken van de hamerraad. Hiermee is de vraag van de heer Schermer voldoende beantwoord en wordt deze brief als afgehandeld beschouwd. Mocht de CU/SGP op een later moment op dit onderwerp willen terugkomen dan zullen ze hiertoe zelf een initiatief nemen.

-

min
Besluit

Op voorstel van de heren Karapinar en Van Verk besluit de agendacommissie deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers. Hierbij komen zowel de inhoud van de brief, als de procedure (extensiveringen doorvoeren per 2013 voordat de raad bij de Kadernota hierover een uitspraak heeft gedaan) aan de orde.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief nu voor kennisgeving aan te nemen, gelet op de fase waarin dit proces zit. De fracties WEK en VSP geven alvast aan graag het uiteindelijke bestemmingsplan voor de totale Biesbosch (Sliedrechtse en Dordtse) eens in een commissie te willen bespreken.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. Stadswerven/Bioscoop, welke op 27 maart jl. zijn afgevoerd van de agenda van de raad, te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 april a.s. Het eerste blok zal volledig in het teken staan van een besloten presentatie van de twee bureaus welke de opdracht voor de second opinion hebben gekregen. Het tweede blok betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van zowel deze stukken als de inzichten uit de second opinion. Alle stukken komen vervolgens terug in de middagraad van 24 april a.s. De griffier herinnert aan de afspraak dat de bevindingen uit de second opinion dinsdag 17 april rond 12.00 uur per mail aan de raad worden toegezonden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. Stadswerven/Bioscoop, welke op 27 maart jl. zijn afgevoerd van de agenda van de raad, te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 april a.s. Het eerste blok zal volledig in het teken staan van een besloten presentatie van de twee bureaus welke de opdracht voor de second opinion hebben gekregen. Het tweede blok betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van zowel deze stukken als de inzichten uit de second opinion. Alle stukken komen vervolgens terug in de middagraad van 24 april a.s. De griffier herinnert aan de afspraak dat de bevindingen uit de second opinion dinsdag 17 april rond 12.00 uur per mail aan de raad worden toegezonden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. Stadswerven/Bioscoop, welke op 27 maart jl. zijn afgevoerd van de agenda van de raad, te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 april a.s. Het eerste blok zal volledig in het teken staan van een besloten presentatie van de twee bureaus welke de opdracht voor de second opinion hebben gekregen. Het tweede blok betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van zowel deze stukken als de inzichten uit de second opinion. Alle stukken komen vervolgens terug in de middagraad van 24 april a.s. De griffier herinnert aan de afspraak dat de bevindingen uit de second opinion dinsdag 17 april rond 12.00 uur per mail aan de raad worden toegezonden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. Stadswerven/Bioscoop, welke op 27 maart jl. zijn afgevoerd van de agenda van de raad, te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 april a.s. Het eerste blok zal volledig in het teken staan van een besloten presentatie van de twee bureaus welke de opdracht voor de second opinion hebben gekregen. Het tweede blok betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van zowel deze stukken als de inzichten uit de second opinion. Alle stukken komen vervolgens terug in de middagraad van 24 april a.s. De griffier herinnert aan de afspraak dat de bevindingen uit de second opinion dinsdag 17 april rond 12.00 uur per mail aan de raad worden toegezonden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. Stadswerven/Bioscoop, welke op 27 maart jl. zijn afgevoerd van de agenda van de raad, te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 april a.s. Het eerste blok zal volledig in het teken staan van een besloten presentatie van de twee bureaus welke de opdracht voor de second opinion hebben gekregen. Het tweede blok betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van zowel deze stukken als de inzichten uit de second opinion. Alle stukken komen vervolgens terug in de middagraad van 24 april a.s. De griffier herinnert aan de afspraak dat de bevindingen uit de second opinion dinsdag 17 april rond 12.00 uur per mail aan de raad worden toegezonden.