Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 24 mei 2011.

 

min
Besluit
Mevrouw Van Dongen mist op de lijst een door de heer Katif gestuurde e-mail. De e-mail is aan de griffie gericht en niet aan de raad en staat op de agenda van de Agendacommissie van 24 mei 2011.

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit het stuk te betrekken bij een nader te plannen thema-avond over Veiligheid en Overlast.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij een nader te plannen thema-avond over Veiligheid en Overlast.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

b

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van mevrouw Van Dongen (BVD) door te geleiden naar de Agendacommissie.

c

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord. Tevens wordt de brief betrokken bij de thema-avond Veriligheid en Overlast

U wordt voorgesteld de onder b. en c. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, en ze te betrekken bij een nader te plannen thema-avond over Veiligheid en Overlast. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord van het college op beide brieven.

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

U wordt voorgesteld de onder d. t/m f. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

g

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Dit naar aanleiding van de door de heer Staat (CU/SGP) in de collegecarrousel gestelde vraag en het antwoord daarop van de portefeuillehouder.

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde raadsinformatiebrieven door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

i

NB: deze brief is een reactie en aanvulling op de brief van de familie Rijlaarsdam, Lijst ingekomen stukken van 17 mei 2011, RISnr. 620274, en is daar als bijlage bijgevoegd.

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

j

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van de heer Gündogdu (BVD) door te geleiden naar de Agendacommissie.

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Verder wordt de brief betrokken bij de behandeling van de schriftelijke vragen over het VNG-bestuursakkoord.

U wordt voorgesteld de onder j. en k. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen, en de brief onder k. te betrekken bij de behandeling van de schriftelijke vragen over het VNG-bestuursakkoord.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

l

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Verder wordt het stuk betrokken bij het advies van het College van burgemeester en wethouders over de VNG-ledenbrieven Inwerkingtreding Wet Oke en Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief -voor nu- voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij het advies van het college van B&W over VNG-ledenbrieven Inwerkingtreding wet Oke en Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (dossiers 468327 en 468318). Volgens planning komt het college hiervoor na de zomer met aangepaste verordeningen.

OVERIGE

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de waarnemend griffier, M.J.W.T. Hendrickx