Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 10 en 17 maart 2011

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de brief voor bespreking te agenderen voor de Adviescommissie (1 blok). Bij de brief van Stichting Perspektief wordt de brief van het college over de afwijzing van de subsidie toegevoegd.

-

min
Besluit

Dhr. Van Verk stelt voor een thema-avond te organiseren buiten de reguliere dinsdagavond om meerdere stukken die betrekking hebben op de Binnenstad samen te bespreken, o.a.  Big Rivers, Toeristische Binnenstad, Sponsering, Seriousrequest enz.
Voor deze avond een externe voorzitter uit te nodigen. De avond te verdelen in twee delen. Deel 1: Sponsering, Big Rivers, Serious Request. Deel 2: Toeristische Binnenstad, BRO rapportage. de overige fracties stemmen hier mee in. De dames De Smoker en Koene zijn bereid mee te denken bij de invulling van deze avond.
De agendacommissie besluit deze thema-avond te agenderen voor een nader te bepalen datum.


 

-

min
Besluit

Agendacommissie 19 april 2011:
Mevr. Ruisch vraagt de agendacommissie wat men wil bereiken met de geplande kamers over de raadsinformatiebrief over organisatie cultuurorganisaties. Afgesproken wordt dat er één kamer (1 blok) komt waarin de cultuurorganisaties hun verhaal kwijt kunnen. In het tweede blok wordt er toekomstgericht gesproken. 


De agendacommissie besluit op verzoek van GroenLinks en de VVD de raadsinformatiebrief te agenderen voor bespreking in de Adviescommissie (1 Blok).  Mevr. Ruisch komt nog terug op welke organisaties zouden moeten worden uitgenodigd om te komen inspreken.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de thema-avond over de Binnenstad op een nader te bepalen datum.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de thema-avond over de Binnenstad op een nader te bepalen datum.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen voor een Adviescommissiekamer van 2 blokken. Voor bespreking van de raadsinformatiebrief zullen verschillende organisaties worden uitgenodigd. Dhr. Van Verk is bereid aan te geven welke organisaties dat zouden moeten zijn. De agendacommissie wenst deze Adviscommissiekamer te agenderen voor de expert meeting alcohol en drugs van 17 mei 2011, zodat de opbrengst van deze kamer betrokken kan worden bij de expert meeting.