Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 15 maart 2011.

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. De voorzitter zegt toe dat ook als het niet is vermeld, de raad een afschrift krijgt van brieven die ter afhandeling in handen van het college worden gesteld. Bij de brieven onder .e, .f, .g, .h, en .i, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad besluit de aanvullende vragen ex artikel 40 RvO over extra voorwaarde Provincie inzake ROM-D en nieuw bedrijventerrein 3e Merwedehaven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

U wordt voor gesteld de onder a. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

b

min
Besluit

De raad besluit aan het interpellatieverzoek tegemoet te komen en het debat in de raadsvergadering van 22 maart 2011 te laten plaatsvinden.

U wordt voorgesteld het onder b. genoemde interpellatiedebat te voeren in de raadsvergadering van 22 maart 2011.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afwikkeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, waarbij de raad een kopie krijgt van het antwoord van het antwoord van het college aan briefschrijver.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

d

min
Besluit

De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad de brief in combinatie met brief h door te geleiden naar de Agendacommissie.

f

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

g

min
Besluit

Op verzoek van de heer Staat (CU/SGP) besluit de raad de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

h

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad de brief in combinatie met brief e door te geleiden naar de Agendacommissie.

i

min
Besluit

Mevrouw Van Benthem (VVD) verzoekt de brief door te geleiden naar de Agendacommissie en te betrekken bij de brief over overlast en aanpak blowen. De heer Van Verk (PvdA) en mevrouw Ruisch (GroenLinks) steunen het doorgeleiden van de brief naar de Agendacommissie, maar willen de brief niet bij een ander stuk betrekken. De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder e. t/m i. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw De Smoker (D66), mevrouw Ruisch (GroenLinks) en de heer Schalken (BVD) besluit de raad de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

k

min
Besluit

De raad neemt deze lijst voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de waarnemend griffier, M.J.W.T. Hendrickx