Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 3 en 10 februari 2011

-

min
Besluit

Op verzoek van de fracties D66 en PvdA wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor een nader te plannen vergadering in de adviescommissie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de brief in combinatie met de raadsinformatiebrief over de onderzoeksrapportages toeristisch bezoek aan steden 2009 en het toeristisch imago onderzoek 2010 (dossier 542405) te agenderen voor een nader te plannen vergadering in de adviescommissie.


In de agendacommissie van 15 maart 2011 is besloten om de brief in combinatie met de raadsinformatiebrief onder 'h' op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 15 maart 2011 (regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen) te agenderen voor een nader te bepalen kamer in de Adviescommissie. De toeristische onderzoeksrapportages worden bij deze bespreking niet betrokken, maar afzonderlijk geagendeerd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de brief te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie. Op verzoek van de voorzitter wordt de griffier gevraagd een overzichtsnotitie te maken aan de hand waarvan de insteek van de discussie in de adviescommissie kan worden bepaald. In de notitie komen de Wgr en de Wgr+ aan de orde, wordt ingegaan op wat er op provinviaal niveau ligt met betrekking tot netwerksamenwerking en wordt ingegaan op actuele relevante zaken op Drechtstedenniveau. De heer van Verk vraagt ook inzicht te verschaffen in de formatie op Drechtstedenniveau (met hoeveel fte begonnen we en waar staan we nu).

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen vergadering in de adviescommissie (1 blok).

-

min
Besluit

De fracties CDA en BVD hebben de brief nog niet (voldoende) in fractieverband besproken. Alle andere fracties zijn voorstander van de 50% variant. De agendacommissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor de agendacommissie van 22 februari 2011. Dan zullen de fracties CDA en BVD hun standpunt kenbaar maken.