Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 26 oktober 2010.

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder q.,s.,w.,z.,aa.,ac.,ad.,ag.,ah.,al.en am., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

c

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

g

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

j

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder c. t/m m. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De raad besluit de alternatieve begroting te betrekken bij de begrotingsbehandeling van 9 en 10 november 2010.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde brief te betrekken bij de behandeling van de begroting op 9 en 10 november 2010.

o

min
Besluit

De raad besluit deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Auditcommissie.

p

min
Besluit

De raad besluit dit plan ter behandeling door te geleiden naar de Auditcommissie.

U wordt voorgesteld de onder o. en p. genoemde brieven ter behandeling door te geleiden naar de auditcommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

q

min
Besluit

Inmiddels heeft de wethouder de zaak mondeling met de schrijver van deze e-mail besproken en afgehandeld. Derhalve besluit de raad deze e-mail voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

r

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

s

min
Besluit

Op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) besluit de raad dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

t

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder r. t/m t. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen van het Voorontwerpbestemmingsplan Polder Stededijk liggen ter inzage bij de griffie.

u

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder u. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

v

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor nu voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van het Raadsvoorstel krediet hostel (dosnr. 502890) in de raad van 9 en 10 november en de adviescommissie van 16 november 2010.

U wordt voorgesteld de onder v. genoemde raadsinformatiebrief voor nu voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van het Raadsvoorstel krediet hostel (dossiernr. 502890).

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

w

Zie ook de wethoudersbrieven onder z. en aa. over dit onderwerp.

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP) dit stuk i.c.m. de stukken onder z. (wethoudersbrief inz. stort onverpakt asbest Derde Merwedehaven) en aa. (zienswijze provincie inz. milieuvergunning Derde Merwedehaven) ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

x

y

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder w. t/m y. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

z

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP) dit stuk i.c.m. de stukken onder w.  en aa. ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

aa

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP) dit stuk i.c.m. de stukken onder w.  en z. ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

ab

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder z. t/m ab. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

ac

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Wenum (CDA), mevrouw De Smoker (D66) en de heer Mos (VVD) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

ad

Een gebonden versie van het jaarverslag is verzonden aan de fracties.

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

ae

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ac. t/m ae. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

af

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de commissiebehandeling van de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten op een nader te bepalen datum.

U wordt voorgesteld de onder af. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten (dos. 493613).

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ag

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van mevrouw De Smoker (D66) dit stuk te betrekken bij het Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (dos. 494883), welke wordt doorgeleid naar de Agendacommissie.

ah

min
Besluit

Op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) besluit de raad dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

ai

De bijbehorende uitgave ligt voor u ter inzage op de griffie, en is tevens aan iedere fractie gestuurd.

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ag. t/m ai. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

aj

min
Besluit

De raad besluit de begroting voor advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder aj. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

ak

min
Besluit

De raad besluit deze vragen ter beantwoording door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder ak. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

al

min
Besluit

De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal een afschrift van het antwoord naar de fractie CU/SGP worden verzonden.

am

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad
a. dit stuk ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders
en
b. dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college inzake het Kindertheater+ ter behandeling samen in de agendacommissie te agenderen. 
Het college zal voor 1 januari 2011 bovengenoemde notitie m.b.t. een stellingname inzake het Kindertheater+ aan de raad aanbieden.


 

U wordt voorgesteld de onder al. en am. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

an

Deze brief is betrokken bij de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van 28 september 2010.

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder an. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

GROTE PROJECTEN

Raadsinformatiebrieven

ao

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD), mevrouw De Smoker (D66), de heer Van Wensen (BVD), de heer Van Verk (PvdA)  en de heer Tazelaar (VSP) besluit de raad dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder ao. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

ap

min
Besluit

De raad besluit deze lijst voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder ap. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, M. van Hall