Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad.

b

min
Besluit

De commissie besluit dat dit voorstel in principe als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de raad, met dien verstande dat het stuk nog wordt besproken in de commissie Sociale leefomgeving.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de volgende commissievergadering. Politieke vragen zijn: worden de baten in deze opzet wel genoeg helder (PvdA/GL/D66)/ hoe bereken je de meerwaarde voor de stad (CUSGP)? Zijn deze programma's voldoende toekomstbestendig en weerspiegelen ze de soort groei die wij nodig hebben als stad (GL)?; Zijn dit ook de programma's die de raad had willen selecteren (SP)? De commissie wil hierbij graag inzicht in de selectie die het college heeft gemaakt om tot deze 7 programma's te komen en welke programma's zijn afgevallen bij deze keuze. Voldoen deze keuzes ook aan de Agenda Dordrecht 2030 zoals die door de raad is vastgesteld (CDA)?

d

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname door te geleiden naar de raad en de inzichten te betrekken bij de verdere bespreking van de gemeentefinanciën en tevens te agenderen voor de Auditcommissie als vervolg op het eerdere gesprek over het proces van de bezuinigingskeuzes en de wijze waarop deze worden voorgelegd aan de raad.

f

min
Besluit

De commissie besluit dat deze notitie voor wat betreft de commissie Bestuur en middelen geen bespreking behoeft, maar sluit zich verder aan bij het besluit hierover in de commissie Sociale leefomgeving. Deze commissie wenst bespreking in de raad, toegespitst op de vier speerpunten Wonen, Werkgelegenheid, Mobiliteit en Duurzaamheid: wat gaat daarin goed en wat kan beter?

g

h

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van het antwoord van het college.

i

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van het antwoord van het college.

j

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van het antwoord van het college.

k

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van het antwoord van het college.

l

min
Besluit

De commissie besluit de antwoorden voor kennisgeving aan te nemen en stelt voor deze te betrekken bij de themabijeenkomst over politie in de wijken (begin maart 2021).

m

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen (zie tevens agendapunt 7: vragen aan het college).

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de Jongerenraad uit te nodigen om in te spreken op deze onderwerpen in de adviescommissie die dit onderwerp behandelt en op verzoek van de SP zal bij het college worden geïnformeerd of de Jongerenraad al bij de voorbereiding van hun onderwerpen betrokken kan worden. De griffie wordt gevraagd dit bij het college na te gaan en de uitkomst terug te melden aan de commissie.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.