Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

AGENDADEEL: Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

Verschillende fracties uiten een bespreekwens. De commissie agendeert het raadsvoorstel voor bespreking op 24 november met de volgende politieke vragen: Is het inzetten van het gehele budget ten behoeve van deze verplaatsing op Sportpark Schenkeldijk gerechtvaardigd? Gaat het met dit raadsvoorstel lukken om weer rust te creëren op sportpark Schenkeldijk? Hoe gaan we in de toekomst om met ontwikkelingen bij andere sportclubs? 
Er rust geheimhouding op een aantal bijlagen in dit dossier. De commissie denkt niet te gaan spreken over de geheime stukken, dus de vergadering vindt vooralsnog plaats via MS Teams. Indien er toch besloten moet worden vergaderd, dienen fracties dit z.s.m. bij de griffie aan te geven. In dat geval wordt er fysiek vergaderd in de raadzaal, om geheimhouding te kunnen waarborgen. 

b

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor commissiebespreking, samen met de RIB Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 (2559725) die geagendeerd staat voor 24 november, De volgende politieke vragen worden daarbij gesteld: Past dit plan voldoende bij de Dordtse situatie m.b.t. het jeugddomein? Zijn de maatregelen voor de overgang naar 18+ passend en voldoende? Zijn de gekozen knelpunten de juiste om de verkokering tussen Jeugdwet en Wmo te verminderen? Zijn de voorgestelde oplossingsrichtingen de meest efficiënte? 

c

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te agenderen als bespreekstuk in de commissie, waarbij de discussie zich met name toespitst op financiering en dekking. Met daarbij de politieke vragen: Wordt de reservering nu afgedekt door de opgehoogde reserve? Is het doorlopen proces, van achteraf om toestemming vragen, juist geweest? De commissie wenst daarbij de aanwezigheid van zowel wethouder Stam als wethouder Burggraaf, omdat het zowel om sport als om vastgoed gaat. 

d

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

e

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisname naar de raad te sturen en verzoekt daarnaast de wethouder een raadsvoorstel te maken voor de verdere voortgang van dit traject, ook in de aanloop naar het vaststellen van de Omgevingsvisie in (naar verwachting) maart 2021. Portefeuillehouder Stam zegt toe medio januari 2021 met een raadsvoorstel te komen waarin de contouren van de planvorming voor de Krommedijk verder geschetst worden. 

f

min
Besluit

Een meerderheid van de fracties is voor het raadsbreed bespreken van de Perspectiefnota 2020. De commissie besluit de RIB daarom te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad, waarbij bespreking toegespitst wordt op de vier speerpunten Wonen, Werkgelegenheid, Mobiliteit en Duurzaamheid, wat daarin goed gaat en wat beter kan.
PvdA geeft aan te willen pleiten voor het agenderen van nieuwe voorstellen bij één commissie, zodat die commissie het voortouw kan nemen en er geen uiteenlopende besluiten worden genomen. 

g

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoording te betrekken bij de commissiebespreking van het raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad (2626280).

h

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoording. 

i

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vragen in afwachting van de beantwoording door het college. 

j

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

k

min
Besluit

De commissie stelt de brief in handen van het college voor beantwoording en wenst hiervan een afschrift. 

l

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de planning.