Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 12 november 2020

1

min
Besluit

Op verzoek van GewoonDordt, VVD, CU-SGP en PvdA besluit de commissie dit voorstel ter bespreking te agenderen met de volgende politieke vragen/focus:  • Geeft deze aangepaste nota genoeg richting om te kunnen gebruiken in de toekomstige discussie over de Omgevingsvisie? (GewoonDordt)

  • Is de welstandscommissie in haar huidige opzet het juiste instrument in de toekomstige structuur of moeten wij verkennen wat daarin zou kunnen of moeten veranderen? (GewoonDordt)

  • Aandacht voor groene gevels en geluidsabsorberende materialen en hoe de Welstandscommissie daarnaar kijkt. (CU-SGP)

  • Wat is nut en noodzaak nog van de welstandscommissie? (PvdA) 

  • Schieten de welstandseisen op onderdelen niet te ver door met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de stad? (VVD)

2

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de beantwoording van artikel 40-vragen die GroenLinks nog gaat stellen.

3

4

min
Besluit

De commissie besluit zich aan te sluiten bij inhoudelijke besprekingen over dit onderwerp in de commissie Sociaal en de agendering hiervan aan de commissie Sociaal over te laten.

5

min
Besluit

Er is in de commissie voldoende draagvlak voor bespreking, alleen is de commissie verdeeld over de manier waarop. Daarom kiest de commissie er voor zich aan te sluiten bij het besluit van de commissies Bestuur & Middelen en Sociaal over deze raadsinformatiebrief.

6

min
Besluit

De commissie nodigt de initiatiefnemer uit voor een toelichting in de commissie, conform de Verordening Burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is reeds voor advies doorgeleid naar het college. Als de toelichting heeft plaatsgevonden en het advies van het college beschikbaar is wordt het burgerinitiatief voor inhoudelijk bespreking in de commissie geagendeerd.

7

min
Besluit

De commissie neemt de informatiebrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De commissie neemt dit wethoudersbericht voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie besluit gebruik te maken van het aanbod van de wethouder om een presentatie met nadere toelichting op het rapport te agenderen. Het RIGO-rapport zal dan als onderliggend stuk dienen. 

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

11

min
Besluit

De commissie neemt deze antwoordbrief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De commissie neemt deze antwoordbrief voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De commissie neemt dit onderzoek voor kennisgeving aan. Het onderwerp is reeds aan de orde geweest bij de begrotingsbehandeling 2021 aan de hand van de door de PVV ingediende motie 'Haalbaarheid en financiële consequenties langere oversteektijden.'

14

min
Besluit

De commissie neemt deze planning voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De raad heeft reeds besloten het burgerinitiatief niet te honoreren.

16

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

17

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De commissie neemt het plan van Stichting Tiny House Drechtsteden e.o. voor kennisgeving aan. De stichting heeft het plan tevens ter behandeling bij het college ingediend. Het college heeft eerder al toegezegd binnen een half jaar met concrete suggesties voor geschikte binnenstedelijke locaties te komen. Het voorliggende plan Mildenburg kan het college daarbij meenemen.