Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

b

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

c

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

d

min
Besluit

De fractie PvdA geeft aan dat er nieuw beleid voorligt dat kan resulteren in financiële gevolgen. Derhalve wordt er voorgesteld om de brief terug in handen te leggen bij het college en hierbij te vragen om een raadsvoorstel waarin de concrete aanpak van het plan in beeld wordt gebracht inclusief een financiële paragraaf. Beter voor Dordt stemt hiermee in en verzoekt dat er in het raadsvoorstel ook een uitwerking van de huidige mogelijkheden wordt opgenomen. De commissie stemt in: de brief wordt opnieuw in handen gesteld van het college waarbij wordt gevraagd om een raadsvoorstel. 

e

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

f

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

g

min
Besluit

PvdA haalt aan dat er aan de voorliggende brief een financiële consequentie is verbonden. De commissie besluit de brief te agenderen, samen met de RIB 'inzake beantwoorden motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad.
De volgende politieke vragen worden hierbij gesteld: In hoeverre vinden wij dat het voorliggende uitvoeringsplan de stijgende trend in aantallen daklozen voldoende meeneemt?Komt het voorliggende uitvoeringsprogramma voldoende tegemoet aan de wens van de raad om aan de voorkant beter en door meer partijen wordt getriageerd? 

h

min
Besluit

CDA geeft aan deze brief graag voor bespreking te willen agenderen, aangezien er is gevraagd om een actief plan van aanpak om de leefbaarheid te verbeteren, maar dat ligt nu niet voor. De commissie besluit om dit agendapunt te agenderen, samen met de 'RIB over Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025".
De volgende politieke vraag staat centraal: Het aantal plekken voor crisisopvang wordt verminderd, maar in hoeverre draagt dit bij aan het verbeteren van de leefbaarheid? 

i

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

j

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

k

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

l

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

m

min
Besluit

De commissie besluit de brief als behandelvoorstel mee te nemen naar de volgende vergadering (8 september). Dan staat ook een andere brief van SOJ over drie onderwerpen jeugdhulp op de lijst met behandelvoorstellen.
Beter voor Dordt vraagt naar een brief vanuit de inspectie, waarin een reactie wordt gegeven op de verbeterplannen van Jeugdbescherming West. De commissie besluit de brief toe te voegen aan dit agendapunt, mits deze beschikbaar is. 

n

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en stelt de brief in handen van het college om de zienswijze voor te bereiden. 

o

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De commissie vraagt het college om een reactie op deze brief; een afschrift van dit antwoord aan de raad is gewenst. 

q

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

r

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

s

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

t

min
Besluit

De commissie neemt dit voor kennisgeving aan. 

u

min
Besluit

De commissie neemt de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 voor kennisgeving aan.