Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

AGENDADEEL: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 5 december 2019

1

min
Besluit

De commissie besluit de startnotitie op een nader te bepalen moment inhoudelijk te bespreken. In de startnotitie worden discussiepunten en dilemma's voorgelegd waarbij een uitspraak van de raad nodig is om de Wegennota op te kunnen stellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over het proces en de momenten waarop de commissie in stelling wordt gebracht. De commissie stemt in met het voorstel naar een andere dan de gebruikelijke plenaire behandelvorm te kijken.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.
De griffier stelt de antwoorden op de technische vragen de CU-SGP nog aan de commissie beschikbaar. De wethouder komt voor de eerstvolgende raadsvergadering nog schriftelijk terug op de overlap van fase 2 van Dordtse Mijl met het groot onderhoud aan de Wantijbrug en eventuele fatale termijnen voor besluitvorming over Dordtse Mijl. Deze antwoorden kunnen er eventueel nog toe leiden dat het voorstel nog van de raadsagenda wordt gehaald en in het agendadeel van de commissie terug komt.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

4

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraad.

5

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. GewoonDordt geeft als stemverklaring dat zij vindt dat het onderwerp niet zorgvuldig genoeg in commissie en raad is besproken.

8

min
Besluit

De commissie neemt het bericht van de wethouder voor kennisgeving aan. Het college komt begin 2020 met nieuwe informatie betrekking hebbende op de ontwikkelingen in de 19e eeuwse Schil.