Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 3 oktober 2019

1

min
Besluit

De commissie besluit de raad te adviseren het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

2

min
Besluit

De commissie besluit een algemene bespreking van het dossier Chemours-Dupont op de termijnagenda van de commissie op te nemen en deze raadsinformatiebrief daar als bespreekstuk aan toe te voegen.  

3

min
Besluit

De raadsinformatiebrief komt voort uit een aangenomen motie bij de Kadernota 2020 en een toezegging van wethouder Van der Linden bij de behandeling van het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg.' Omdat het college, vanwege de naderende winter, de voorgestelde maatregelen zo snel mogelijk wil doorvoeren besluit de commissie de raadsinformatiebrief in combinatie met het burgerinitiatief te agenderen voor de commissie van 15 oktober.

4

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

6

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief toe te voegen aan de nog te plannen algemene bespreking over het dossier Chemours-Dupont.

8

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie neemt de memo met beantwoording van technische vragen voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De commissie constateert dat er een discrepantie zit tussen de op 25 september 2018 door de raad vastgestelde aanpak voor de Visbrug en de memo en het ontwerp dat nu naar de commissie is gestuurd. De commissie verzoekt het college om een raadsvoorstel om dit te corrigeren.

11

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt het college om een afschrift van het antwoord. Daarbij verzoekt Beter voor Dordt het college om in de beantwoording van de brief van de heer Schipper het alternatief "pas voor pollers van de Grote Markt tijdens de afsluiting van de Engelenburgerbrug ook te laten werken voor de pollers in de Wijnstraat en Grote Kerksbuurt" mee te nemen.

12

min
Besluit

De commissie neemt de brief en de bijlagen voor kennisgeving aan. De VSP en SP hebben naar aanleiding van deze brief reeds artikel 40-vragen gesteld. De beantwoording daarvan door het college moet nog plaatsvinden. Als de commissie de beantwoording te zijner tijd nog ter bespreking op de commissieagenda zet zal de brief van het Albert Schweitzerziekenhuis daaraan toegevoegd worden.

13

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. Het is nu eerst aan de bezwaarschriftencommissie om dit bezwaar te behandelen. Wethouder Sleeking heeft in de commissie van 17 september al aangegeven dat het college nog een keer goed gaat kijken of andere oplossingen dan kappen mogelijk zijn. Het college wacht sowieso de volledige bezwaarprocedure af omdat de boom op de monumentale bomenlijst staat.