Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 11 april 2019

1

min
Besluit

Op verzoek van de PvdA besluit de commissie dit voorstel te bespreken in de commissie. Bespreekpunten daarbij zijn het doorlopen proces, de relatie met de Groeiagenda, de keuze voor de voorkeursvariant, de gevolgen voor loop- en fietsroutes en de kwaliteit van het groen in het Weizigtpark. Ook wordt het college gevraagd duidelijker aan te geven wat er door de raad vastgesteld moet worden qua ontwerp.

2

min
Besluit

Op verzoek van Beter voor Dordt en de VVD besluit de commissie dit voorstel in de commissie te bespreken. Bespreekpunten daarbij zijn of de tariefdifferentiatie past bij de mobiliteitsvisie, of er in potentiele reguleringsgebieden voldoende draagvlak is en of het voorstel de beste manier is om het parkeerbeleid vorm te geven. 

3

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

4

min
Besluit

VVD en Beter voor Dordt verzoeken het college aan te geven of een deel van de 800 bomen gebruikt kan worden om de boomdichtheid bij Amazone in Oudelandshoek te vergroten en wat de effecten daarvan zijn op de geluidshinder. In afwachting van deze reactie houdt de commissie deze raadsinformatiebrief aan.

5

min
Besluit

Op verzoek van Beter voor Dordt en de VVD besluit de commissie deze raadsinformatiebrief in de commissie te bespreken. Bespreekpunten zijn of de voortgang voldoende is om de doelen in 2022 gerealiseerd te hebben, wat nodig is om de ontwikkelingen te kunnen versnellen en of bijstelling van de doelen en het programma nodig is.

6

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. Wel wil de commissie graag nog een keer in gesprek met de Omgevingsdienst ZHZ over diverse thema's.

7

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

12

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief in de commissie te bespreken als onderdeel van een bredere bespreking van het thema 'afvalinzameling' waarbij ook de beantwoording van de vragen van GroenLinks over vuilnis van de horeca (2380888) en van de VVD over inzameling bedrijfsafval door Netwerk (2380900) worden betrokken.

13

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

14

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie de antwoordbrief in de commissie te bespreken met als bespreekpunt in hoeverre het college de bestaande belemmeringen (minimumeis oppervlakte woningen en de parkeernorm) wil opheffen.

15

16

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief in de commissie te bespreken als onderdeel van een bredere bespreking van het thema 'afvalinzameling' waarbij ook de beantwoording van de vragen van Beter voor Dordt over afval uit het straatbeeld (2377615) en van de VVD over inzameling bedrijfsafval door Netwerk (2380900) worden betrokken.

17

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief in de commissie te bespreken als onderdeel van een bredere bespreking van het thema 'afvalinzameling' waarbij ook de beantwoording van de vragen van Beter voor Dordt over afval uit het straatbeeld (2377615) en van GroenLinks over vuilnis van de horeca (2380888) worden betrokken.

18

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie de antwoordbrief in de commissie te bespreken in combinatie met de brief van Stichting Het Wantij over Code Rood voor ecologische verbindingszone Wantij in Stadswerven (2385920).

19

min
Besluit

Op verzoek van de VSP besluit de commissie de antwoordbrief in de commissie te bespreken. Bespreekpunt is waarom het college de communicatie heeft beëindigd als er geen overeenstemming is bereikt met de bewonersorganisatie.

20

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De commissie neemt de afschriftbrief voor kennisgeving aan.

24

25

min
Besluit

De commissie besluit de brief in de commissie te bespreken in combinatie met de bespreking van de beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties GroenLinks, D66 en CU/SGP inzake Natuurvriendelijke Wantijoever bij Schaerweide (2389298)

26

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief en voegt deze als onderliggend stuk toe aan de nog volgende bespreking van de 3e wijziging van de structuurvisie.