Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 14 maart 2019

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De inhoudelijke aspecten van dit raadsvoorstel en het raadsvoorstel over het geschikt maken van het Kildepot voor tijdelijke opslag van sterk vervuilde grond (2364200) komen ook nog terug in de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken op het dossier Chemours-Dupont.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De inhoudelijke aspecten van dit raadsvoorstel en het raadsvoorstel over de uitvoering van de bodemsanering (2346936) komen ook nog terug in de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken op het dossier Chemours-Dupont.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel inhoudelijk te bespreken in de commissievergadering van 9 april waarbij de kernvraag van de bespreking is: Kan de commissie zich vinden in de uitgangspunten en randvoorwaarden, afwegingscriteria en de voorkeursvolgorde van warmteopties?

4

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel in handen te stellen van de commissie Grote Projecten.

5

min
Besluit

De commissie besluit het initiatiefvoorstel voor inhoudelijke bespreking in de commissie te agenderen zodra de adviezen van zowel het college als de Welstands- en Monumentencommissie beschikbaar zijn.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken nadat met de omwonenden is gesproken. Bespreekpunt daarbij is of in voldoende mate met omwonenden is afgestemd, wat het gewenste vervolg is en hoe de fasering er uit ziet.

7

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op korte termijn te bespreken met als bespreekpunt de bouwambities van de corporaties en de beperkte mogelijkheden die zij daartoe hebben.  

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. 

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

12

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

13

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

14

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

15

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

16

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

17

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief met de kanttekening dat zij het jammer vindt dat het proces van het burgerinitiatief Merwedestraat inmiddels al zo lang duurt.

18

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief van het college.

19

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief van het college.

20

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief van het college.

21

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief van het college.

22

min
Besluit

Op verzoek van Beter voor Dordt besluit de commissie de antwoordbrief te bespreken in combinatie met de over dit onderwerp ingediende motie. Dit nadat eerst een voorgesprek met de wethouder heeft plaatsgevonden over uitvoering van deze motie.

23

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief van het college.

24

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de informatiebrief.

25

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de jaarverslagen 2016 en 2017 en verzoekt nog voor het zomerreces een gesprek met de Welstandscommissie te hebben. Dit verzoek stamt namelijk al uit de vorige raadsperiode.

26

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief. De fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie-SGP hebben hier inmiddels ook artikel 40-vragen over gesteld. Deze moeten overigens nog door het college worden beantwoord. De vragen sluiten aan bij wat in de brief van de stichting aan de orde komt en wordt gevraagd.

27

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

28

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

29

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord. Daarbij wordt gevraagd om urgentie, mede gezien de monumentale status van de bomen.