Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 6 december 2018

1

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel inhoudelijk te bespreken in de commissie van 22 of 29 januari 2019.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

4

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen en de consultatie van de inwoners en het daarop volgende nadere voorstel van het college met de 'subjectieve' top 20 af te wachten.

5

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

9

min
Besluit

Met steun van de fracties van VVD, D66 en PvdA besluit de commissie deze antwoordbrief op een nader te bepalen moment ter bespreking in de commissie te agenderen. Politieke vraag daarbij is waarom we moeten wachten met het nemen van maatregelen die de doorstroming bevorderen zoals het plaatsen van waarschuwingsborden.

10

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording door het college voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college met het verzoek om de woonbehoefte van woonwagenbewoners mee te nemen in de lokale paragraaf van de woonvisie die momenteel wordt opgesteld.

13

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college met het verzoek om de woonbehoefte van woonwagenbewoners mee te nemen in de lokale paragraaf van de woonvisie die momenteel wordt opgesteld.

14

min
Besluit

De commissie neemt deze brief inclusief de bijlagen voor kennisgeving aan.

15

16

17

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording en verzoekt om een afschrift van het antwoord.

18

min
Besluit

De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college met het verzoek dit mee te nemen bij het opstellen van het beleidsstuk over parkeerregulering.