Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 15 november 2018

1

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De commissie verzoekt het college daarbij om regelmatig een update van de bestuurlijke planner beschikbaar te stellen en verzoekt de commissiegriffier deze bestuurlijke planner te integreren in de termijnagenda van de commissie.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit initiatiefvoorstel in januari 2019 te bespreken in de commissie.

3

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel op een nader te bepalen moment inhoudelijk te bespreken in de commissie. Bespreekpunten daarbij zijn de flexibiliteit ten aanzien van parkeren (CDA), de ontheffingsbevoegdheid voor de bouwhoogte (CDA) en de paragraaf over duurzaamheid (GroenLinks).

5

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel inhoudelijk te bespreken in combinatie met de lokale paragraaf van de woonvisie.

6

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

7

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel inhoudelijk te bespreken. Op 28 november worden eerst de eventuele insprekers aan het woord gelaten. Direct daarna bepaalt de commissie of zij de inhoudelijke behandeling van het voorstel daar direct op laat volgen of dat dat op een later moment plaatsvindt zodat de fracties de inspraakreacties eerst kunnen laten bezinken.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

10

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

12

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

13

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoording van de vragen door het college.

14

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoording van de vragen door het college en wacht de afhandeling door het college van de bij de begroting 2019 aangenomen motie 'Extra parkeerplaatsen' af.

15

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan, verzoekt het college dit verzoek af te handelen en de commissie over de uitkomst te informeren.

21

min
Besluit

De commissie neemt het bericht voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter beantwoording door te geleiden naar het college. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

24

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze door te geleiden naar het college en het college te verzoeken deze mee te nemen bij het aanstaande voorstel tot wijziging van de APV op het punt van hondenbeleid.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze brief als formeel verzoek aan de raad om herziening van het bestemmingsplan te beschouwen en deze voor een advies door te geleiden naar het college. De commissie besluit tevens het verzoek (inclusief advies van het college) op 28 november 2018 in de commissie te bespreken.

27

28

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college.