Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 9 mei 2018

1

min
Besluit

De commissie besluit op 22 mei een sprekersplein te organiseren en het voorstel op 6 juni inhoudelijk te behandelen.

2

min
Besluit

De commissie constateert dat het raadsvoorstel nog onvoldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen en verzoekt het college met aanvullende informatie te komen over de consequenties, voor- en nadelen van de keuze voor aanwijzing als ontwikkelgebied t.o.v. welstandsvrij alvorens het voor bespreking in de commissie wordt geagendeerd.

3

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

4

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering. De SP-fractie zal daarbij een stemverklaring afleggen.

5

min
Besluit

De commissie besluit de startnotitie zo mogelijk nog voor het zomerreces in de commissie te bespreken.

6

min
Besluit

De commissie verzoekt dit voorstel zo snel als mogelijk in de commissie te bespreken, voorafgegaan door een sprekersplein.

7

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

8

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

9

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

12

min
Besluit

De beantwoording van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit

De commissie verzoekt de beantwoording van de vragen op een nader te bepalen moment in de commissie te bespreken.

14

min
Besluit

De beantwoording van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit

De antwoordbrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit

De commissie besluit de brief naar het college door te geleiden met het verzoek de raad een voorstel voor te leggen over het al dan niet verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen.

17

min
Besluit

De commissie besluit het burgerinitiatief 'Insectentuin aanleggen op grasveldje in de Waterman' ter advisering in handen te stellen van het college en het na ontvangst van het advies van het college te agenderen voor een inhoudelijk bespreking in de commissie.

Stand van zaken 3 september: Intussen heeft de gebiedsbeheerder van Cluster Wijken contact gehad met initiatiefnemer. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de aanleg van een insectentuin in de Waterman. De initiatiefnemer zegt zich vergist te hebben in de vorm waarin het verzoek is ingediend. In feite was die bedoeld als verzoek via de wijklijn, onderbouwd met handtekeningen uit de buurt. De gewenste insectentuin is prima te realiseren op de gewenste locatie en gaat er dus ook komen. Over het beheer worden met de initiatiefnemer afspraken gemaakt. Natuurlijk is dit een actueel onderwerp, zodat informatie naar de raad over verzoeken uit de bevolking in dit verband zinvolle informatie kan zijn. Het is echter niet noodzakelijk dat het college zich buigt over dit verzoek en advies uitbrengt.

18

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt een afschrift van het antwoord.

19

min
Besluit

Het informatiememorandum huisvesting arbeidsmigranten wordt voor kennisgeving aangenomen.

20

min
Besluit

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

21

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief en verzoekt het college met een schriftelijke reactie op deze brief naar de commissie te komen.

22

min
Besluit

De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt een afschrift van het antwoord.

23

min
Besluit

De commissie besluit de brief te beschouwen als verzoek tot het gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers en geeft de commissiegriffier de opdracht dit verzoek te toetsen aan het Reglement van Orde en het op basis daarvan af te handelen.