Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

Fractie SP wil het voorstel bespreken met de politieke vragen:
- krijgen de ziekenhuizen niet te veel zeggenschap over de ambulancevoorziening?
- zijn de belangen van het personeel voldoende gewaarborgd?

Fractie PVV steunt de agendering.
De commissie stelt voor dat de commissie B&M het onderwerp bespreekt, mede omdat het betrekking heeft op de Veiligheidsregio.

2

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

3

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

4

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

5

min
Besluit

Diverse fracties vragen om bespreking.
Fractie D66: willen fracties het risico nemen dat er per 2019 geen vrijwilligersondersteuning meer is in Dordrecht?
Fractie PvdA aanvullend: kan de raad instemmen met de manier waarop het college afwijkt van het vastgestelde beleid?
De PvdA geeft aan dat het proces waarmee dit besluit kenbaar is gemaakt, niet de schoonheidsprijs verdient. 
SP ondersteunt de agendering.

6

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

7

min
Besluit

De commissie besluit de brief te agenderen voor (spoedige) bespreking op een themabijeenkomst over jeugdhulp.
BVD: vinden de fracties dat de beschreven uitwerking van het gevraagde meldpunt, recht doet aan de aangenomen motie hierover?
CU/SGP: vinden fracties dat de jeugdteams beter functioneren, gezien de eerdere knelpunten en verbeterplannen?

Aangezien de Dordtse raad nog een besluit gaat nemen over het Meerjarenperspectief Jeugdhulp, vraagt de commissie om deze bijeenkomst ook te gebruiken ter voorbereiding hiervoor. Een technische vraag hierbij (PvdA): klopt het dat in de nieuwe zorgprofielen de mogelijkheid voor pgb's wordt verminderd dan wel afgeschaft? 

Ook college-beantwoording van BVD-vragen over jeugdhulp voegt de commissie toe aan de bespreking. 

8

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan te houden en het college te vragen om aanvulling.

BVD: wat is de visie van het college op werken naar vermogen?
D66: vinden fracties dat er voldoende wordt gedaan om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen?
D66: het huidig instrumentarium eindigt per 2018, de motie beoogt een langere termijn, dus kan het college een doorkijk geven richting 2030?

De commissie besluit motie nog niet als afgehandeld te beschouwen.

9

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen en de moties te beschouwen als afgehandeld.

10

min
Besluit

De commissie besluit de RIBs OMC/Krommedijk en Toekomstvisie Sportparken samen te bespreken met de briefwisseling over Emma.
Centrale vraag is (CDA): waar staat het beschikbare budget nu nog voor en aan welke clubs gaat de gemeente dit uitgeven?

Aanvullend over OMC/Krommedijk:
SP: door de constructie met OMC kan FC Dordrecht gebruikmaken van het kunstgrasveld dan hen toehoort en dit is ongehoorde financiering van een bedrijf.
VVD: zijn de kaders waarop het stuk is gebaseerd nog actueel?
VVD: ligt de gevraagde financiering door OMC nog in lijn met het leden-aantal?
D66: welke risico's loopt de gemeente door de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht, wanneer FC Dordrecht niet zou kunnen voldoen aan financiële verplichtingen?


 

11

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving aan de raad te sturen.

12

min
Besluit

De commissie besluit de RIBs OMC/Krommedijk en Toekomstvisie Sportparken samen te bespreken met de briefwisseling over Emma.
Centrale vraag is (CDA): waar staat het beschikbare budget nu nog voor en aan welke clubs gaat de gemeente dit uitgeven?

Aanvullend over OMC/Krommedijk:
SP: door de constructie met OMC kan FC Dordrecht gebruikmaken van het kunstgrasveld dan hen toehoort en dit is ongehoorde financiering van een bedrijf.
VVD: zijn de kaders waarop het stuk is gebaseerd nog actueel?
VVD: ligt de gevraagde financiering door OMC nog in lijn met het leden-aantal?
D66: welke risico's loopt de gemeente door de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht, wanneer FC Dordrecht niet zou kunnen voldoen aan financiële verplichtingen?

13

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

14

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

15

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

16

min
Besluit

De commissie besluit de beantwoording te betrekken bij bespreking van de RIB over het Vrijwilligershuis (RIS 2119968).

17

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

18

min
Besluit

De commissie besluit de beantwoording alvast te agenderen voor bespreking. Gezien de actualiteit wordt de wethouder gevraagd:
- Is er een fatale beslistermijn (er zou sprake zijn van 1 juni)?
- Wat is de rol van de gemeenteraad in het besluitvormingsproces?

De commissie vraagt de wethouder ook om mondelinge toelichting in de commissie.

19

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

20

min
Besluit

De commissie besluit de RIBs OMC/Krommedijk en Toekomstvisie Sportparken samen te bespreken met de briefwisseling over Emma.
Centrale vraag is (CDA): waar staat het beschikbare budget nu nog voor en aan welke clubs gaat de gemeente dit uitgeven?

Aanvullend over OMC/Krommedijk:
SP: door de constructie met OMC kan FC Dordrecht gebruikmaken van het kunstgrasveld dan hen toehoort en dit is ongehoorde financiering van een bedrijf.
VVD: zijn de kaders waarop het stuk is gebaseerd nog actueel?
VVD: ligt de gevraagde financiering door OMC nog in lijn met het leden-aantal?
D66: welke risico's loopt de gemeente door de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht, wanneer FC Dordrecht niet zou kunnen voldoen aan financiële verplichtingen?

21

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

24

min
Besluit

De commissie besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

25

min
Besluit

De commissie gaat graag in op de uitnodiging en wil deze combineren met de andere voorliggende uitnodigingen.

26

min
Besluit

De commissie gaat graag in op de uitnodiging en wil deze combineren met de andere voorliggende uitnodigingen.

27

min
Besluit

De commissie gaat graag in op de uitnodiging en wil deze combineren met de andere voorliggende uitnodigingen.