Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

 De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

b

min
Besluit

De commissie besluit de verordening te bespreken in een volgende adviescommissie, samen met de motie BVD 'niet alleen de krant is relevant' (RIS 1934432).
De politieke stelling (BVD) luidt: Besluiten zoals verordeningen, beleidsregels, vergunningen moeten naast bekendmaking of kennisgeving in het elektronisch Gemeenteblad ook standaard in de krant worden gepubliceerd.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. Bij de definitieve afhandeling van het faillissement zal bekeken worden of een restant van de in de begroting beschikbaar gestelde middelen kan terugvloeien naar de algemene reserve.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. Met aantekening van CU/SGP: deze fractie pleit voor handhaving van de zondagsrust.

f

min
Besluit

De commissie wil dit punt graag bespreken in de eerstvolgende commissievergadering met als politieke vraag: kunnen wij het beleid inzake screening van huurders nog steeds ondersteunen (D66)?

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in de raadsbrede themabijeenkomst van 8 november 2017.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken in een bredere bespreking van het beleid. De commissie wacht hiervoor de Havenvisie van het college af.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van Eneco op 31 oktober 2017.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, met dank.

k

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

l

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds ter beantwoording doorgeleid naar het college.

m

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

n

min
Besluit

De commissie besluit dit plan voorlopig te agenderen. Na de informatieavond met de Veiligheidsregio op 26 oktober zal worden bekeken of bespreking nog gewenst is.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Er is nog wel een technische vraag voor de wethouder, deze zal schriftelijk worden gesteld.

r

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan en laat zich door de wethouder nog informeren over de stad van zaken.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter beantwoording in handen te stellen van het college. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van Eneco op 31 oktober 2017.

u

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van Eneco op 31 oktober 2017.

v

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van Eneco op 31 oktober 2017.

w

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor advies in handen te stellen van het college.

x

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.