Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit de ex. art. 40 vragen van het CDA apart te bespreken van het wijzigen van de Winkeltijdenverordening. De politieke vraag bij de bespreking van de Winkeltijdenverordening luidt: Welke mogelijkheden zijn er méér dan enkel het Kunstrondje? (D66). De politieke vraag bij de beantwoording van de ex. art. 40 vragen is reeds eerder door de commissie vastgesteld (Vindt de raad de beantwoording passen in de lijn van het politieke debat over de koopzondag zoals dat in september 2014 in de gemeenteraad is gevoerd? (CU/SGP).

b

min
Besluit

De commissie besluit de wensen en bedenkingen te bespreken in de commissie Bestuur en middelen. In samenhang met de RIB over consultatiedocument Eneco (zie behandelvoorstel e) en de ex. art. 40 vragen van de SP (zie behandelvoorstel v). De politieke vragen zijn: Hoe ziet het college de toekomst zonder rendement van Eneco? (SP) en: Steunen we deze afbouw, gezien de gevolgen voor de financien en de duurzaamheid? (D66) 

c

min
Besluit

De commissie besluit de statutenwijziging ROM-D Capital te bespreken met als politieke vragen: Wat betekent de voor deze verschuiving voor de positie en zeggenschap van de betrokken gemeenteraden en ook in verhouding tot de motie GRD 2.0? (BVD) En: komt politieke besluitvorming en invloed van raad dichterbij? (D66) De commissie zou (op een later moment) apart willen spreken over ROM-D.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraad.
De commissie zou graag eind dit jaar een gesprek met de burgemeester willen voeren over handhaving.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze RIB te bespreken in samenhang met behandelvoorstel b en v.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief deze brief te bespreken met als politieke vragen: Is het verstandig nuanceringen aan te brengen in de handhaving die we nu hebben? (CDA); als je een wijziging aanbrengt nadat er zienswijzen ingebracht zijn, moet je dan de bewoners niet betrekken bij de wijziging? (CDA) en: Heeft de burgemeester met de aanpassing invulling gegeven aan de wensen van de raad? (BVD)

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad van 29 augustus 2017 te sturen.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad van 29 augustus 2017 te sturen.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wacht het voorstel van het college over het gebruikmaken van de Rotterdamwet af. De heer Van de Burgt heeft een vraag aan het college over de precisering van de aanpak Spuiweg en Vierkant.

j

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

k

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

l

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

m

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

n

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

o

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De commissie stelt voor deze brief te bespreken in de Auditcommissie.

r

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

s

min
Besluit

De commissie neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

t

min
Besluit

De commissie ontvangt graag een kopie van het antwoord van de brief aan de burgemeester en de gemeenteraad.

u

min
Besluit

De commissie zal het antwoord van de raad voorleggen aan het Presidium.

v

min
Besluit

De commissie zal deze vragen en de antwoorden van het college bespreken op 12 september (zie ook behandelvoorstellen b en e).