Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Llijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 20 april 2010

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder l. t/m o., s.,t., en w. t/m y. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit
De raad neemt dit persbericht voor kennisgeving aan.

b

De brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

c

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder a. t/m f. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en te overwegen iemand voor te dragen.

h

min
Besluit
De raad besluit deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.
U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en door te verwijzen naar GRD voor agendering op 19 mei 2010.

i

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

j

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.
U wordt voorgesteld de onder i. en j. genoemde brieven door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

l

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van de fractie van BVD een afschrift van het antwoord naar deze fractie worden gestuurd.

m

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Van den Oever meldt dat hij de voorstellen in eerste instantie met de bewoners zal bespreken om zo te trachten tot overeenstemming te komen. Hiervan zal een verslag ter kennisname naar de raad worden gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder l. en m. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

n

min
Besluit
Op verzoek van de fractie BVD besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

o

min
Besluit
Op verzoek van de fractie D66 besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

p

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

q

U wordt voorgesteld de onder n. t/m q. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

r

De publicatie ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, met daarbij de aantekening dat deze publicatie ter inspiratie zal dienen voor de consultatiebijeenkomst met werkgevers en vertegenwoordigers uit het onderwijs op 20 april 2010.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

s

min
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van de fracties D66 en CDA een afschrift van het antwoord naar deze fracties worden gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

t

min
Besluit
De raad besluit deze brief op voorstel van de fracties D66 en PvdA ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

u

Het rapport ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

v

min
Besluit
De raad neemt dit persbericht voor kennisgeving aan.

w

min
Besluit
De raad besluit op voorstel van de fractie BVD deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

x

min
Besluit
De raad besluit deze brief op voorstel van GroenLinks ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

y

min
Besluit
De raad besluit deze brief op voorstel van GroenLinks ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.
U wordt voorgesteld de onder t. t/m y. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

z

min
Besluit
De raad neemt deze lijst voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder z. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, M. van Hall