Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit de startnotitie Toekomstige ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch te agenderen voor 11 april. Het debat zal zich richten op de vragen over de inhoudelijke koersbepaling van het nationaal park. Ook vraagt de commissie globaal inzicht in de financiële gevolgen van de te kiezen richting.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze wijzigingen van de begroting als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 maart.

c

min
Besluit

De commissie besluit de afweging aandeelhouderschap Eneco te agenderen voor de commissievergadering van 21 juni.

d

min
Besluit

De commissie besluit in mei een thema-avond te houden over het Actieplan IVP 2017-2018 en het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2016 . D66 vraagt daarbij bijzondere aandacht voor de aanpak van ondermijning en voor fietsendiefstallen. Het CDA vraagt aandacht voor huiselijk geweld.

e

min
Besluit

De commissie besluit de doordecentralisatie onderwijshuisvesting 'om-niet' te bespreken in de vergadering van 11 april. De politieke vraag is: steunen wij het voorstel van het college?

f

min
Besluit

Deze brief is reeds doorgestuurd naar het college ter beantwoording.

g

min
Besluit

Deze brief is reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

h

min
Besluit

De heer Portier vraagt antwoord op zijn vraag om mensen met een uitkering in te zetten bij de verkiezingen en hen hiervoor niet te korten op hun uitkering. De heer Heijkoop zegt toe deze vraag voor te leggen aan de Sociale Dienst. Nog tijdens de vergadering kan de heer Heijkoop melden dat de Sociale Dienst het idee van de heer Portier ondersteunt. 

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te agenderen voor de commissievergadering van 18 april.

j

min
Besluit

Deze vragen zijn inmiddels ter beantwoording doorgeleid naar het college.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief om advies in handen te stellen van het college.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit dit beleidsplan mee te nemen in de jaarlijkse gesprek met de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De heer Stam wil bij die gelegenheid ook graag weten wat er precies is gedaan met de inbreng van de gemeenten.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.