Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

Fractie PvdA wil de verordening graag bespreken met de volgende politieke vragen:
1. kunnen wij instemmen met de verordening en de daarin opgenomen 13 arrangementen?
2. kunnen wij instemmen met de zeer beperkte ruimte die de gemeenteraad krijgt bij de verdere ontwikkeling?
3. moeten de beleidswijzigingen en verschuivingen van financiën worden medegedeeld via een RIB of verwachten we hier raadsvoorstellen voor?

Fractie GL ondersteunt de politieke vragen en heeft nog een aantal technische vragen en wellicht aanvullende politieke vragen. De technische vragen kunnen vooraf gesteld worden.
Fractie SP vraagt aandacht voor gestelde vragen op 7 maart over de wijkverpleging. Er zijn nog geen antwoorden. De griffie vraagt dit na.
Het voorstel wordt ter bespreking geagendeerd.

b

min
Besluit

Besloten wordt het college dit punt te laten voorbereiden en daarna in de raad terug te laten komen. Daarom wordt het punt nu niet geagendeerd als bespreekpunt. Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de gemeenteraad van 9 mei 2017.

c

min
Besluit

Besloten wordt het stuk ter bespreking op de agenda te zetten. De politieke vraag hierbij luidt: 'zijn we het eens met de voorgestelde lijn'.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen, en dit stuk te zijner tijd te betrekken bij de procedure advisering nieuwe uitzendmachtiging lokale omroep.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisnamen naar de raad te sturen.

g

min
Besluit

Besloten wordt het stuk terug te brengen naar het college. In de RIB staan nieuwe voorgestelde maatregelen, het moet dan ook in de vorm van een raadsvoorstel naar de raad worden gestuurd. Hierbij vraagt fractie D66 de wethouder ook mee te nemen wat in de tussentijd zal gebeuren (als het probleem nog niet voldoende is opgelost). De griffie zal het college hierop attenderen.

Na overleg tussen griffie en fractie PvdA na de vergadering is besloten het stuk alsnog als RIB toe te voegen aan de nieuwe behandelvoorstellen.
Indien bespreking is gewenst, wordt de commissie voorgesteld dit stuk te betrekken bij bespreking van het raadsvoorstel Jongeren op de Rit uit de sociale ontwikkelagenda (conform de werkwijze uit de startnotitie Bouwen aan sturing in het sociaal domein).

h

min
Besluit

Het punt wordt geagendeerd met de volgende politieke vraag: 'willen we de blijverslening invoeren?'

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen. Fractie D66 zal hier nog technische vragen over stellen.

j

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgestuurd naar het college ter beantwoording.

k

min
Besluit

Het stuk wordt ter kennisgeving aangenomen en de RIB wordt afgewacht.

l

min
Besluit

Het stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

m

min
Besluit

De commissie acht het onderwerp te serieus om voor kennisgeving aan te nemen en betrekt het graag bij de bespreking op 18 april.

n

min
Besluit

De brief wordt aangehouden. Het college wordt verzocht deze brief schriftelijk te beantwoorden. Daarna bepaalt de commissie of zij het nog willen behandelen of niet.

o

min
Besluit

Het stuk wordt ter beantwoording doorgestuurd naar het college, waarbij het college wordt verzocht een afschrift van het antwoord aan de raad te sturen.

p

min
Besluit

Besloten wordt de schrijver de gelegenheid te geven zijn plannen toe te lichten, CDA en VVD steunen dit. Omdat het met name om de huisvesting gaat zou dit onderwerp ook naar de commissie fysiek kunnen. Gezien de volle agenda's bij fysiek wordt besloten dit onderwerp toch bij de commissie sociaal te behandelen.

q

min
Besluit

De commissie is ontevreden over het feit dat zij zo laat het stuk krijgen en vervolgens kort de tijd hebben om dit bespreken (deadline is 4 mei). Besloten wordt dit stuk toch te agenderen voor 18 april.