Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie stemt in het met het raadsvoorstel en stuurt het als hamerstuk naar de raad.
Wat betreft eventuele opvattingen over het gevoerde beleid; de commissie sluit zich aan bij de analyse en maatregelen zoals geschetst in de eerdere raadsinformatiebrief over de vangnetuitkering (MO/1756902, RIS 1845609, dd 13 december 2016). De commissie agendeert geen apart inhoudelijk debat over het beleid.

b

min
Besluit

De commissie legt het raadsvoorstel voor aan de CTOO.

c

min
Besluit

De commissie neemt dit advies voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit

De commissie (CDA, SP, GroenLinks, VVD, CU/SGP) besluit het raadsvoorstel op de agenda te zetten.
De politieke vraag van het CDA hierbij is: in hoeverre is de raad tevreden met de huidige stand van zaken, afgezet tegen de theorie van 1 plan/1 gezin. 
SP vraagt zich af: krijgen we te maken met wurgcontracten met zorgverzekeraars, waarmee wijkverpleging ophoudt zodra het budget op is?

e

min
Besluit

De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit de raadsinformatiebrief op de agenda te zetten, gezamenlijk met de beantwoording van de art.40-vragen en de presentatie over hetzelfde onderwerp.
GroenLinks en CDA formuleren de volgende politieke vraag: hoe zorgen voor voldoende doorstroom naar woningen in de sociale huursector, aangezien diverse groepen aanspraak maken op deze woningen?
De SP wil graag meer weten over de pilot beschermd wonen, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief.

f

min
Besluit

De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

g

min
Besluit

De commissie stuurt de brief voor kennisgeving aan de raad, met de oproep aan het college om de te verwachten startnotitie - gezien de urgentie - spoedig op te sturen.

h

min
Besluit

De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

i

min
Besluit

De commissie stuurt deze brief ter kennisname aan de raad.

j

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

De commissie (GroenLinks, CDA, SP) besluit de beantwoording op de agenda te zetten, gezamenlijk met de raadsinformatiebrief en de presentatie over hetzelfde onderwerp.

m

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

n

min
Besluit

De commissie stuurt deze brief voor beantwoording door naar het college en verzoekt het college om een afschrift van de reactie.

o

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college en verzoekt het college om een afschrift van de reactie.

q

min
Besluit

De commissie gaat in op de uitnodiging van de Jongerenraad en besluit het onderwerp te betrekken bij de aanstaande themabijeenkomst Jeugd (21 maart).