Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De voorzitter deelt mee dat de second opinion vrijdag a.s. Op IBABS wordt geplaatst. Op dit stuk zal geheimhouding worden opgelegd. De vergadering zal wat dit punt betreft in beslotenheid plaatsvinden. De commissie gaat in op het aanbod van het onderzoeksbureau om een toelichting te geven volgende week. De commissie stemt ook in dat het commissiegedeelte op 30 augustus van 20:00-22:30 uur zal zijn en daarna de hamerraad.

b

min
Besluit

Dhr. Bronkhorst gaat akkoord met hamerstuk maar hij geeft aan dat er een beleidsregel in zit die invulling zou geven aan de motie. Zijn fractie mist nog een deel. Daarover wil hij nog een e-mailbericht naar de wethouder sturen. Hij stuurt deze mail naar de griffie die deze mail ook weer naar de overige commissieleden van Bestuur en Middelen zal sturen. Hij houdt de commissie op de hoogte.

De commissie stemt in met het als hamerstuk agenderen van de verordening voor de eerstvolgende gemeenteraad.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 augustus 2016.

d

min
Besluit

Dhr. Puik gaat akkoord met de RIB maar zou wel een raadsvoorstel over dit onderwerp willen ontvangen. Dhr. Van de Burgt vraagt waar het raadsvoorstel dan over moet gaan. Dhr. Bronkhorst geeft aan dat het een bevoegdheid van de burgemeester is.
De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 augustus 2016.

e

min
Besluit

Dhr. Bronkhorst stelt voor om dit stuk te bespreken omdat zij signalen krijgen dat de belevingen van de professionals niet strookt met die van de bewoners. De cijfers zijn niet actueel. De politieke vraag luidt: strookt dit nog met de actuele situatie? Dhr. Puik wil het ook bespreken want hij mist de preventieve aanpak. Dhr. Van de Burgt stelt voor om een update te vragen over de laatste maanden en het dan in het najaar bespreken. Dhr. Reumers is het hiermee eens. Dhr. Bronkhorst gaat hiermee akkoord maar geeft aan dat het dan geen maanden moet gaan duren. Dhr. Puik wil dat dan ook de preventieve aanpak wordt meegenomen. De commissie besluit dit onderwerp tezijnertijd te bespreken.

f

min
Besluit

Dhr. Reumers vindt het bijzonder om een RIB te krijgen waarachter een Startnotitie zit. Volgens hem gaat dit over een onderdeel waar de raad bevoegd over is. Hij wil van de commissie weten of de commissie niet eerst moet beslissen over een startnotitie? Wat vindt de commissie? En daarnaast stelt hij de vraag: kunnen wij ons vinden in de richting die het college kiest? Dhr. Portier heeft aanvullend hierop dat nu toch overwogen wordt tot volledige privatisering. Er wordt mogelijk gesproken over dezelfde partij als in Zwijndrecht die dan ook in Dordrecht zou gaan exploiteren. Hij vraagt zich af: Creëren we niet een oligopolie i.p.v. een echt markt?  Dit zou hij bij de bespreking van de startnotitie willen bespreken. De voorzitter concludeert dat de commissie eerst de startnotitie wil ontvangen en wil die dan bespreken en niet deze RIB.


 

g

min
Besluit

Dhr. Portier geeft aan dat de argumenten voor veiligheidsrisico niet stroken met de feiten die daarnaast gegeven worden. De effectiviteit is zeer twijfelachtig. Hij heeft als vraag: Is het indienen van deze veiligheidsrisicogebieden daadwerkelijk een effectieve maatregel? Dhr. Reumers vraagt zich af of het zin dit weer te agenderen aangezien men toch niet tot elkaar komt. Dhr. Bronkhorst is het hiermee eens. Dhr. Puik wil het wel bespreken en hij wil het etnisch profileren daarin te betrekken. Dhr. Bronkhorst stelt voor dat eerst deze extra informatie (over etnisch profileren) aan het college wordt gevraagd voordat het (eventueel) alsnog wordt geagendeerd. Hierbij wordt dan ook de effectiviteit meegenomen. Deze brief wordt aangehouden.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 augustus 2016.

i

min
Besluit

Dhr Reumers verlaat bij dit onderwerp de vergadering. Mw. Kruger is het eens met het voorstel. Zij heeft wel de aanvullende vraag of er nog extra informatie over kan komen. De voorzitter geeft aan dat wethouder Mos al had aangegeven dat hij er weinig van kon zeggen, maar de vraag zal worden overgebracht aan de wethouder.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

Dhr. Tazelaar wil dit onderwerp bespreken (evt. Met de commissie Fysiek erbij). Hij geeft verder aan dat zich al een inspreker bij hem heeft gemeld. Als de scootmobielen in brand vliegen, ontstaat er grote overlast. Het bouwbesluit moet worden aangepast geeft hij aan. 
Mw. Kruger geeft aan het verzoek van dhr. Tazelaar te steunen. Het probleem is dat er eerst woonvoorzieningen aan waren gehangen en nu gewone woningen en die problemen kunnen in de toekomst groter worden. Dhr. Bronkhorst stelt voor om dit te combineren met punt k (omgevingsdienst). Dit komt later terug.

k

min
Besluit

Dhr. Bronkhorst wil dit stuk bespreken en de politieke vraag luidt: waarom probeer je dingen te regelen waar je nu nog even niets over te zeggen hebt? Als voorbeelden worden genoemd dat het nog niet aangenomen initiatiefvoorstel van zijn hand er al in is verwerkt,  ook de bezuinigen staan erin. Dhr. Reumers geeft aan dat er ook een budgetoverschrijding in staat en heeft als politieke vraag: Kunnen we met de budgetoverschrijding akkoord gaan? De commissie besluit dit punt onder k. te combineren met het punt onder j., de Rib over plaatsing scootmobielen.

l

min
Besluit

Dhr. Bronkhorst wil dit punt bespreken. De politieke vraag luidt: Is het behoud van het recreatieschap houdbaar, wenselijk en realistisch o.b.v. de huidige financiële input? Dhr. Portier steunt dit.  


De commissie besluit dit punt te bespreken.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met een jaargesprek (met vertegenwoordiger van DG&J). Dhr. Reumers vindt dit prima en geeft aan dat hij benieuwd is naar de jaarstukken 2015 en dan met name waarom er veel geld moest worden overgemaakt en waarom er uiteindelijk geld overbleef? Verder stelt hij voor dat de begroting beleidsinhoudelijk naar Sociaal zou kunnen gaan. Deze suggestie wordt aan de commissie Sociaal overgebracht.


Bespreekstuk voor de commissie van 13 september 2016.

o

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de vergadering van 30 augustus 2016.
De politieke vraag staat nog steeds. Inmiddels had BVD vervolgvragen gesteld en de antwoorden komen op 29 augustus binnen. Het verzoek van de commissie aan de wethouder (Vd Linden) om de antwoorden al op vrijdag binnen te hebben zodat de commissie zich in het weekend kan voorbereiden, zal worden overgebracht.

p

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

q

min
Besluit

Dhr. Puik is akkoord met de brief maar hij ziet graag dat de burgemeester een startnotitie maakt over de beleidskaders van het coffeeshopbeleid en de geconstateerde straathandel (en hij verwijst hierbij naar de krant van vandaag). De voorzitter vraagt dhr. Puik specifieker te worden. De voorzitter geeft aan dat de burgemeester al met informatie zal komen over coffeeshops aan de rand van de stad. Dhr. Puik zou dan graag toegevoegd willen zien dat de straathandel ook een plek daarin krijgt.

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief om advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

t

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

u

min
Besluit

De commissie wil een afschrift van de klacht. Dit zal worden doorgegeven.
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.


 

v

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

w

min
Besluit

Dhr. Reumers: een tijdje geleden hebben we stilgestaan bij bezuinigingen waar de VRZHZ voor staat. In die discussie is een kerntakendiscussie ontstaan. De politieke vraag: Wordt hier veiligheidstechnisch een goede richting gegeven die wij als raad ook verwachten? Dhr. Bronkhorst zegt dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers voor brandweer te vinden. Op welke wijze wordt invulling gegeven daaraan in dit beleidsplan met dit probleem? Er wordt onvoldoende aandacht gegeven aan zelfredzaamheid.


Bespreekstuk in de commissie van 13 september 2016.