Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit deze memo voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van D66 en VVD deze raadsinformatiebrief te bespreken in de commissievergadering van 21 juni  2016. De politieke vraag hierbij luidt: vinden wij een zomerstop van drie weken voor het zwembad acceptabel? Daarnaast geeft GroenLinks aan het onderwerp veiligheid toegevoegd te willen zien aan de evaluatie onder het kopje onderwerpen inzet experts.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van D66, BvD, VSP, CDA en PvdA de beantwoording te bespreking in de commissievergadering van 21 juni aanstaande. De politieke vragen gesteld door D66 hierbij luiden: is de kwaliteit en bereikbaarheid van RTV Dordrecht voldoende? Is het stoppen met TV-uitzendingen voor de raad acceptabel? is. Welke ambitie heeft de raad omtrent de kwaliteit van een lokale omroep? Is een tv-uitzending noodzakelijk om voldoende mensen te bereiken? Hieraan wordt toegevoegd de vraag hoe dit zich rijmt met de huidige subsidie, deze is gebaseerd op tv-uitzendingen. In hoeverre moet de gemeente zich gehouden voelen aan het verstrekken van voldoende subsidie? Het vandaag uitgebrachte persbericht zal toegevoegd worden aan de stukken.

e

min
Besluit

De commissie besluit op voorstel van BvD en VSP deze brief op 21 juni te bespreken in de commissievergadering. GroenLinks geeft aan zodra regionaal het besluit genomen is om de niet bestede middelen lokaal terug te laten vloeien, te komen met een motie om deze middelen te behouden voor het zorgdomein. De politieke vragen bij de bespreking van deze brief luiden: Welke keuzes worden er vanuit de gesignaleerde ontwikkelingen lokaal gemaakt worden ten opzichte van de WMO 2016. Kunnen we de in de brief gemaakte keuzes onderschrijven? Wat is anders het alternatief?

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief, samen met de agendapunt 3h, op een nader te bepalen commissievergadering te bespreken. Hierbij zal RADAR en een expert van de politie worden uitgenodigd om de gehanteerde methodieken uit te leggen. De politieke vragen gesteld in maart waren de volgende. PvdA: Hoe verklaren we de grote discrepantie tussen cijfers uit het land en de gemeente Dordrecht? Politieke vraag GL : Moeten we als gemeente nog extra inzetten naast wat ons via de wettelijke taken gevraagd wordt?

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief, samen met de agendapunt 3g, op een nader te bepalen commissievergadering te bespreken. Hierbij zal RADAR en een expert van de politie worden uitgenodigd om de gehanteerde methodieken uit te leggen.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de gemeenteraad van 15 juni 2016 te sturen.

j

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van GroenLinks, VVD en VSP deze raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen commissievergadering. De politieke vragen van hierbij luiden: Is het plan van aanpak zoals aangegeven in deze raadsinformatiebrief voldoende smart gemaakt om de doelstellingen te behalen? Is binnen het inclusief beleid de zichtbaarheid van dit beleid voldoende gewaarborgd? Welke positie heeft de stuurgroep binnen Dordrecht Regenboogstad en is de samenstelling naar mening van de raad voldoende om een structurele antennefunctie te vervullen in de stad? Er is onvoldoende duidelijk welke doelen bereikt gaan worden, behoudens de algemene doelen die vanuit het rijk zijn gesteld. Nemen wij onszelf voldoende serieus door op deze manier met dit beleid om te gaan?

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief in handen te stellen van het CTOO voor advies.

l

min
Besluit

De commissie besluit dit rapport op voorstel van PvdA, BvD en CDA te bespreken. De aanbevelingen uit het rapport moeten in door de centrumgemeente, dus in Dordrecht worden uitgevoerd. Hiervoor krijgt de gemeente Dordrecht ook middelen en dus dient de gemeenteraad zich hier over uit te spreken. De politieke vragen luiden als volgt: Hoe worden de aanbevelingen uitgevoerd en tegen welke kosten? Vinden wij dit voldoende? D66 wil meer duiding op de problemen die dit veroorzaakt en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. Mevrouw Catsburg geeft aan dat recent een rapport is verschenen van het Leger des Heils. Dit wil zij graag aan de stukken toegevoegd zien. Zij zal dit naar de griffie mailen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de gemeenteraad van 15 juni 2016 te sturen. Hierbij wordt aangetekend dat de commissie graag voor de uitkomsten van de evaluaties ontvangen voordat deze worden behandeld in het Algemeen Bestuur.