Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 26 mei 2016

a

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016. De fractie GroenLinks kondigt een stemverklaring aan.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016. De fractie GroenLinks kondigt een stemverklaring aan. De fractie BVD wil voor 15 juni nog wel graag antwoord op de vraag of er een aanbestedingsvoordeel valt te verwachten.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op de voorraadlijst te plaatsen en in september te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. Vanuit de kaderstellende rol wil de commissie het belang van digitalisering benadrukken en met de wethouder praten over alternatieve scenario's mocht de digitalisering bij CPS op korte termijn niet lukken.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De fractie VVD legt een relatie met het Dordt aan Zet project op de Damplein en wil met de commissie gedachte wisselen of deze ontwikkeling bij de plusmarkt (parkeerplaats) consequenties heeft voor de kaders die gesteld zijn voor het project Damplein. De fracties D66 en PvdA steun dit verzoek.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De fractie VVD wil met de commissie van gedachte wisselen over de vraag of de voorgestelde investering een doelmatige besteding van middelen is? De fractie GroenLinks steunt dit verzoek.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.

j

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.

k

min
Besluit

De commissie besluit de brievenschrijver uit te nodigen om op een nader te bepalen moment in te komen spreken bij de commissie fysieke leefomgeving.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016. De fractie GroenLinks kondigt een stemverklaring aan.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De fractie D66 formuleert drie onderwerpen waar ze over door wil praten (Wordt de achterstand in het onderhoud ingelopen? Hoe zit het met de schade aan de wegen die wordt veroorzaakt door de aanleg van het warmtenet? Komt de prioriteit die raad heeft gegeven aan voetgangs- en fietspaden tot uiting? Meerdere fracties steunen dit verzoek.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op 21 juni te agenderen voor een oriënterende bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie wil graag inzicht in de financiële consequenties van bepaalde keuzes, dus mogelijk dat een deel van de bespreking in beslotenheid moet. Ook wil de commissie graag inzicht in de toezeggingen die aan VV Dubbeldam zijn gedaan. Een discussie over de vorm (moet de raad hier geen besluit nemen?) eindigt (na de bespreking van agendapunt 7 en 8) in de afspraak dat er nu met de commissie van gedachte wordt gewisseld over mogelijke ontwikkelrichtingen en dat de raad na het zomerreces middels een raadsvoorstel kaderstellend in positie wordt gebracht.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De fractie VVD merkt op dat er meerdere reacties binnenkomen die te maken hebben met het elders parkeren van grote voertuigen.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De fractie BVD verzoekt om geïnformeerd te worden over wat de concrete gevolgen van deze uitspraak zijn.