Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen Bestuur en Middelen 26 april 2016

a

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel voor advies door te sturen naar het college. Onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van dit advies (voor 24 mei), besluit de commissie tot bespreking in de commissievergadering van 31 mei. 

f

min
Besluit

De heer Reumers (D66) vraagt hoe het college om gaat met de aanbevelingen die de Adviescommissie geeft? De heer Bronkhorst (BVD) signaleert dat de aanbevelingen grotendeels dezelfde zijn als in 2014: waarom zijn die aanbevelingen (aanbevelingen 3, 4 en 5 in het voorstel) destijds niet doorgevoerd?

De commissie vraagt college om een raadsinformatiebrief met antwoord op deze vragen.


Deze raadsinformatiebrief kan ter kennisname naar de raad van 10 mei 2016.

g

min
Besluit

De heer Staat (CU/SGP) dankt de burgemeester voor beantwoording van de vragen van CU/SGP. Deze fractie zal hier op een later moment nog op terugkomen.
De commissie besluit dat deze brief kan worden afgehandeld.

h

min
Besluit

De commissie stelt nog enkele aanvullende vragen op deze raadsinformatiebrief:
GroenLinks wil graag nadere informatie ontvangen over de stand van zaken van de huisvesting van de statushouders, gezien ook de oproep van de provincie om zo snel mogelijk statushouders te huisvesten (om AZC's te ontlasten). Ook vraagt deze fractie wat op dit ogenblik het beleid is ten aanzien van de integratie van statushouders en vluchtelingen in Dordrecht en de Drechtsteden, zoals een snelle toeleiding tot taalcursussen en andere stappen naar een goede integratie.

De commissie stelt een besluit tot verdere bespreking uit tot antwoorden van college besproken zijn.


De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een volgende commissievergadering.


De politieke vraag luidt: Is een uitgaven van 130.000 euro voor deelname aan de Vastgoedbeurs een verstandige besteding van gemeenschapsgeld en hoe willen wij hier in de toekomst mee om gaan?

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De PvdA geeft het college nog mee dat bij dit soort afspraken het goed is dat alle partners  geïnformeerd zijn, om verwarring te voorkomen.

n

min
Besluit

Het college heeft deze vraag al beantwoord, zie onder punt l: Beantwoording door het college van vragen dan de fractie SP over deelname aan vastgoedbeurs Provada (1700456).

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

p

min
Besluit

D66 is van mening dat de raden te laat betrokken worden bij de nieuwe beleidsplannen. D66 wil graag vóór het AB-besluit (dus vóór 15 juni) een collectieve presentatie voor de raden over het beleidsplan 2017-2020 van de Veiligheidsregio. De commissie vraagt het college of dit mogelijk is.

q

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college.

r

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college voor advies.

t

min
Besluit

BVD wil graag nadere informatie ontvangen, specifiek vraagt BVD inzage in het rapport van bevindingen van de accountant, omdat de accountantsverklaring zelf weinig toegevoegde informatie biedt.


De commissie besluit dit stuk aan te houden.

u

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor advies in handen te stellen van het college.

v

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

w

min
Besluit

De commissie ontvangt graag het standpunt van het college t.a.v. de splitsing van Eneco in een energiebedrijf en een netwerkbedrijf. Vraag is ook of de gemeente extra geld in Eneco zal moeten steken. BVD verwijst naar eerdere toezegging wethouder Mos indeze (met verwijzing naar de raadsinformatiebrief van Rotterdam).
Commissie wil graag kennisnemen van de analyse van externe deskundigen (voorzien voor mei).


Wethouder Sleeking geeft aan dat het college een zienswijze voorbereid waarin deze vragen aan de orde komen, deze komt op 17 mei naar de raad.

De commissie besluit deze zienswijze op 31 mei te bespreken, en deze brief daarbij te betrekken.

x

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan te nemen.

y

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in handen te stellen van de Auditcommissie

z

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

aa

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor advies m.b.t. de zienswijzen door te geleiden naar het college.