Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan de agendavoorraad toe te voegen en de wethouder in het eerste kwartaal 2016 (zodra de rapportage van het OCD binnen is) nogmaals gelegenheid te geven de vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van deze antwoordbrief wil de heer van Verk bij voorkeur voor het einde van het jaar met elkaar spreken over het gebrek aan sturingsinformatie in zijn algemeenheid en bij de WMO in het bijzonder.


Deze beantwoording kan als voldoende behandeld beschouwd worden.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze verordening te agenderen voor de commissievergadering van 24 november 2015.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2015.

d

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan te houden in afwachting van een reactie van het college op de naar voren gebrachte ideeën.

e

min
Besluit

De commissie constateert dat de vragen reeds ter beantwoording zijn doorgestuurd naar het college.

f

min
Besluit

De commissie besluit de begroting voor advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders.

g

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief samen met raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces inzake de transitie van Drechtwerk te agenderen voor de commissievergadering van 17 november 2015. De politieke vragen luiden: In hoeverre willen wij als raad betrokken zijn bij de opzet van social joint ventures en in hoeverre vinden wij het van belang dat lokale/regionale partijen daar een aandeel in hebben? Is het wenselijk om dit soort social joint ventures aan te gaan of is het een taak voor ons als gemeenten gezamenlijk hier in de Drechtsteden?

h

min
Besluit

De commissie adviseert de brief te betrekken bij de Transitieavond op 8 december 2015.


 

i

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2015.

j

min
Besluit

De commissie besluit op een later moment te bepalen of de brief betrokken wordt bij de thema-avond over de Transities of op een nog te plannen verdiepingsavond over de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs.

k

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2015.

l

min
Besluit

De commissie besluit de brief te betrekken bij een nader te bepalen avond over grip op de 3D's.

m

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief te betrekken bij een nader te bepalen bespreking over het onderwerp right to challenge.