Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de heren Soy, Bronkhorst, Reumers, Staat, de Looze, Pols, Engelbrechts, Güler, Merkuur, Tazelaar, Heijkoop (voorzitter), Tutupoly, van Antwerpen, Merx (gespreksleider) en de dames Krüger, Jager en Hendrickx (commissiegriffier). Namens het college zijn aanwezig de heren Brok, Mos, van de Burgt en mevrouw Lambrechts. De gespreksleider meldt dat er enkele stukken zijn nagezonden en dat de agenda hierdoor is gewijzigd. Het betreft onder meer de raadsinformatiebrief over transitie Drechtwerk. De commissie besluit deze brief te agenderen voor een nader te bepalen commissievergadering na het zomerreces.

1