Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 juni 2015

a

min
Besluit

Hamerstuk op 30 juni. De PvdA verzoekt om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van de uitvoering motie Plastic tassen vrij. D66 kondigt aan bij de behandeling van de Kadernota een motie te zullen indienen over afvalstoffeninzameling.

b

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie krijgt een kopie van de beantwoording. De fractie D66 verzoekt of deze brief voor 30 juni beantwoord kan worden en kondigt aan een technische vraag te zullen stellen ter ondersteuning van de brievenschrijver.

c

min
Besluit

U wordt voorgesteld deze brief te betrekken bij de bespreking in de thema-avond, in het najaar.

d

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

e

min
Besluit

 De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015

f

min
Besluit

Dit raadsvoorstel wordt op verzoek van de fracties SP en PvdA geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De fractie PvdA heeft vragen over de noodzaak om het fonds nu in te stellen en de verantwoordelijkheidsverdeling met het Waterschap.

g

min
Besluit

Hamerstuk voor 30 juni 2015. De fractie van de PvdA wil graag een bespreking maar is de enige fractie. De fractie D66 geeft aan dat bespreking niet nodig is om dat recent de mogelijkheid is geweest om met de directeur van de Waterbus in gesprek te gaan.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van CU/SGP wordt wel een presentatie op de voorraadlijst gezet over het Havenbedrijf. Met name de jaarverslagen en het havenafvalplan zijn dan onderwerp van gesprek. De fracties D66, PvdA en GroenLinks steunen dit voorstel.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

j

min
Besluit

Hamerstuk voor 30 juni 2015. De fractie BVD wil wel graag meer informatie over een overgangsbepaling (college stelt percentage past). Als die informatie geruststellend is, is agenderen als hamerstuk akkoord.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie BVD brengt wel onder de aandacht dat de wethouder op 12 november 2014 heeft toegezegd meerdere locaties te onderzoeken met een meer permanent karakter. Daar wil de fractie graag over geïnformeerd worden.

l

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

m

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

p

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

q

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie D66 merkt op dat de beantwoordingsbrief niet door het college maar door een afdelingshoofd is ondertekend (en de titel dus feitelijk niet klopt).

r

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

s

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

t

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015. De fractie PvdA stelt een vraag over de mogelijkheid om in te spreken / een zienswijze in te dienen.

u

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen. NB. In tegenstelling tot hetgeen in de commissie is gemeld zijn deze brieven niet tevens gericht aan het college. Om die reden zullen de brieven alsnog in handen worden gesteld van het college zodat de schrijvers een antwoord op hun brief krijgen.

v

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

w

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.