Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 19 maart 2015

a

min
Besluit

De adviescommissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk gezamenlijk met de startnotitie Vastgoedbedrijf (dossier 1462150) te bespreken in de commissie van 8 april 2015.

c

min
Besluit

Mevrouw Krüger merkt op het merkwaardig te vinden dat de raad gevraagd wordt een besluit te nemen over een stuk waarvan de fatale beslisdatum al is verstreken. De commissie verzoekt de wethouder om voor 8 april met een schriftelijke toelichting te komen. Als de toelichting vragen oproept, kan de raad op 8 april besluiten het stuk van de raadsagenda af te voeren en alsnog in de commissie te bespreken. Is de toelichting naar tevredenheid, dan kan de raad op 8 april het gevraagde besluit nemen en kunnen fracties desgewenst een stemverklaring afleggen.

d

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

e

min
Besluit

De adviescommissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De adviescommissie constateert dat er een goede regionale bespreking over dit dossier is geweest. Er ligt nu een verzoek aan het college om de aanbevelingen over te nemen. De commissie wacht de reactie van het college met belangstelling af. Op basis van de reactie van het college zal de commissie t.z.t. beoordelen of het onderwerp alsnog besproken wordt of niet.

g

min
Besluit

De adviescommissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De commissie is van mening dat Leefwerf de Biesbosch valt onder ruimtelijke ordening en verwijst het stuk om die reden door naar de commissie Fysiek.

j

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

k

min
Besluit

Deze brief wordt ter afhandeling in handen gesteld van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord, op verzoek van de fractie D66.

l

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

m

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

n

min
Besluit

De commisse neemt de brief en antwoordbrief voor kennisgeving aan.

o

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

p

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk gezamenlijk met de brief over de Munt (dossier 1459409) te bespreken in de commissie van 8 april 2015. De politieke vraag luidt: Welke ruimte/mogelijkheden willen we innemen tussen anti-kraak, eigen verhuur en commerciële verhuur?

q

min
Besluit

De adviesommissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015 en het stuk ook als onderleggen te gebruiken bij de themabijeenkomst verbonden partijen/Omgevingsdienst ZHZ op 23 juni 2015.