Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 8 januari 2014

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. De fractie van de PvdA geeft aan dat ze beantwoording t.z.t. wil betrekken bij de excursie naar Polder Stededijk (zie agendapunt 8.), danwel kort na die excursie wenst te bespreken.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

c

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit

De commissie besluit op voorstel van de fracties PvdA, CDA en PvdA deze brief te betrekken bij een bespreking van de actualisatie van de  hondenuitlaatkaarten. De fractie CDA geeft daarbij aan te hechten aan de planning zoals in antwoordbrief is opgenomen wat betreft het uit te voeren draagvlakonderzoek en de (mogelijk) te treffen voorziening.

e

min
Besluit

De commissie besluit op voorstel van de fracties CDA en PvdA om deze antwoordbrief te agenderen voor een bespreking in de commissie (nntb datum). De bespreking zal onder andere gaan over wijze waarop de projectontwikkelaar de visie voor het gebied met potentiele kopers heeft gedeeld.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze in handen te stellen van het college.

g

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Meerdere fracties benadrukken dat ze er vanuit gaan dat de uitslag van de enquête er toe leidt dat er in deze bestuursperiode in ieder geval geen betaald parkeren ingevoerd gaan worden in het gebied en dat een volgend onderzoek naar draagvlak slechts op initiatief van de bewoners gestart zal worden. De visie over parkeren in Stadswerven zullen deze fracties vanuit die optiek beoordelen. 

h

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Naar aanleiding van deze brief verzoekt de fractie D66 of het college een definitie wil aanleveren van de term 'bereikbaarheid'.

i

min
Besluit

De commissie adviseert de raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 februari 2015.

j

min
Besluit

De commissie adviseert de raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 februari 2015.

k

min
Besluit

De commissie neemt deze antwoordbrief voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze startnotitie te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb).

n

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie op 20 januari 2015. Enkele fracties geven daarbij aan dat ze zich niet zullen beperken tot de vragen zoals die door de commissie bestuur en middelen zijn geformuleerd. De fractie D66 zal de vragen die gaan over de geheime informatie vooraf mailen.

o

min
Besluit

De commissie besluit op voorstel van de fracties PvdA, SP en GroenLinks om deze antwoordbrief in principe te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb). De bespreking zal daarbij gaan over de wijze waarop de gemeente omgaat met dit type initiatieven, de relatie met "right to challenge" en reden voor de keuze voor deze wijk. Mogelijk is er overlap met een eerdere bespreking van dit onderwerp in de commissie sociaal. De fracties en de commissiegriffier zoeken dit uit voordat tot agendering wordt overgegaan.