Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 september 2014

a

min
Besluit

Voor beantwoording doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

b

min
Besluit

Ter afhandeling college met een afschrift van het antwoord voor de adviescommissie.

c

U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie op 16 september 2014. Bij de bespreking wordt een toelichtende rol van de ambtelijke ondersteuning op prijs gesteld.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk op verzoek van de fractie van GroenLinks (gesteund door de SP) te agenderen voor bespreking in de commissie. De politieke vraag: Is de ingezette actie niet te mager voor dit vraagstuk?

g

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP zal dit stuk besproken worden in de commissie. Daarbij wenst de PvdA dit te combineren met brief 1309986. BVD sluit zich daarbij aan. De centrale vraag daarbij is of we het de goede kant op vinden gaan.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober. Onder voorbehoud van de levering van een sluitende meerjarenbegroting door RTV-Dordrecht voor 1 oktober 2014.

i

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

j

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

k

min
Besluit

Deze brief zal betrokken worden bij de toekomstige behandeling van raadsvoorstel 1099246.

l

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als stuk voor een korte bespreking te agenderen voor de commissie. Hierbij staat de vraag centraal of de motie hiermee is afgedaan en of de vervolgstappen passen binnen het beeld dat de raad hierover heeft gevormd.

m

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

n

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

o

min
Besluit

Zal worden betrokken bij behandeling van de rib over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 (1323543).

p

min
Besluit

De ommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

q

min
Besluit

Op voorstel van de fractie CDA (ondersteund door de SP) wordt deze brief geagendeerd voor bespreking. Daarbij staat centraal de vraag of we accepteren dat kinderopvang minder toegankelijk wordt voor lagere en middeninkomens.

r

s

min
Besluit

Tijdens de vergadering van 16 september 2014 zal de SP nader toelichten hoe ze dit stuk wensen te bespreken.

t

min
Besluit

GroenLinks en BVD wensen deze brief te bespreken. Met daarbij als politieke vraag: Het Energiehuis is nog niet klaar. Hoe en wanneer gaat dat gebeuren?