Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 september 2014

1

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fracties PvdA, D66, CDA en CU/SGP ter bespreking te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie richt zich daarbij op de vraag wat de gemeente gaat doen met de gronden in categorie 2.

2

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

3

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties PvdA, SP en CDA als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over de herstructurering van Crabbehof, het winkelcentrum, het station en de financien. Bij deze bespreking wordt ook de beantwoording van de vragen inzake de verplaatsing van de vrije tuinder betrokken.

4

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

5

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie CDA over de (on)mogelijkheden van het resterende budget wordt door wethouder Van der Linden schriftelijk beantwoord.

6

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De inhoud van de brief is betrokken bij de bespreking van de APV in de commissie Bestuur & Middelen.

7

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de volgende lijst van nieuwe behandelsuggesties op 16 september 2014.

8

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de volgende lijst van nieuwe behandelsuggesties op 16 september 2014.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

10

min
Besluit

De commissie besluit het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving van 16 september 2014.

11

min
Besluit

De commissie besluit stuk op verzoek van de fracties CDA en PvdA als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over het belang, de financiering en de ondergrond van het tracé.

12

min
Besluit

De commissie besluit raadsvoorstel - in afwachting van de reactie van de ontwikkelaar op het ontbindingsbesluit - te plaatsen op de voorraadlijst en te agenderen voor een bespreking in de commissie zodra die reactie binnen is.

13

min
Besluit

De commissie besluit het adviesbureau Bosch & van Rijn uit te nodigen om de hoofdpunten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau toe te komen lichten aan de commissie fysieke leefomgeving. Met het oog op de voortgang van het traject wordt deze presentatie op korte termijn ingepland.

14

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

15

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

16

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over afwijkingen ten opzichte van eerdere prognoses, het afwijken van de eigen spelregels, de relatie met motie 9(a) en reikwijdte van de geheimhouding die op de bijlage is gelegd.

17

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties SP en PvdA als bespreekstuk te agenderen voor de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving van 16 september 2014. De discussie zal daarbij gaan over de onduidelijkheid die bij een deel van de omwonenden aanwezig is.

18

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor een vergadering van commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum . De discussie zal daarbij gaan over de vraag of er in de Dordtse situatie nog mogelijkheden zijn om nieuwe monumentale bomen te laten ontstaan.

19

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie D66 over de afwijkende status van Kilwind wordt buiten de orde van de vergadering door de wethouder beantwoord. Vermoedelijk heeft dit te maken met de fase waarin die aanvraag zit.

20

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

21

min
Besluit

De commissie besluit het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014 .

22

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

23

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Op de vraag van de fractie CDA naar de late aanlevering van dit jaarprogramma zegt de wethouder toe hier komend jaar eerder mee te komen. Bij het verschijnen van het volgende document zullen medewerkers van de omgevingsdienst worden uitgenodigd om over de 'ins & outs' van het jaarprogramma te praten

24

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

25

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).

26

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

27

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

28

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te plaatsen op de voorraadlijst in afwachting van het conceptontwerp recreatieve inrichting.

29

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).

30

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te betrekken bij de bespreking van bestemmingsplan  Wielijk, Crabbehof en Zuidhoven (RIS 1339466).