Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 5 juni 2014

a

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

b

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

c

min
Besluit

De commissie besluit het stuk te agenderen voor een bespreking in de extra vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 19 juni.

d

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014. De discussie zal zich daarbij richten op de nieuwe elementen die in deze verordening aan de orde komen en die bij de behandeling van dit onderwerp in de middagraad van 11 maart nog niet uitgewerkt waren (werkwijze, doelgroep, randvoorwaarden en toetsting). Zie RIS-dossier 1188185.

e

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties D66 en GroenLinks te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie zal daarbij gaan over wie het aanspreekpunt is voor de gemeenteraad (wethouder of ambtenaren), de ideeen van de politieke partijen over de toekomst van het plein en de rol die de gemeente daarbij speelt.

f

min
Besluit

De commissie besluit het stuk op verzoek van de fracties PvdA en D66 op de open voorraadlijst te plaatsen. De gemeente start een communicatietraject met de bewoners, deze fracties willen de uitkomsten van dit traject samen met de beantwoording na de zomer bespreken in de commissie.

g

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk te betrekken bij de bespreking van de Fietsnota in de middagraad van 24 juni 2014.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een bespreking in de commissie op een nader te bepalen datum. Aanvullend op de bespreking van de Huisvestingsverordening wil de commissie graag ook geinformeerd worden over de nieuwe Huisvestingswet.

i

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties PvdA en SP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014. De discussie zal daarbij gaan over de financiele implicaties van de definitieve handhaving van de kraanbaan. Het verschil tussen de bedragen voor de tijdelijke en de definitieve handhaving vinden deze partijen groot.

j

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een bespreking (in beslotenheid) in de extra vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 19 juni 2014. De bespreking zal zich daarbij richten op de financiering van het voorstel. De commissie besluit tevens om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

k

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

l

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.