Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 5 juni 2014

a

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

b

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk door te geleiden naar de Auditcommissie.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

d

min
Besluit

Mw. De smoker geeft aan dit voorstel een zoekplaatje te vinden. Wat geldt wel en wat geldt niet? Zij pleit voor de volgende keer voor een beter overzicht zodat je goed ziet wat wel en wat niet vervalt. Mw De Smoker kondigt tevens alvast een inhoudelijke vraag hierover aan bij de rondvraag. De heer Portier wil dit onderwerp graag bespreken in de adviescommissie. De politieke vraag luidt: is de beperking van de vrijheid van meningsuiting die het gevolg is van de voorgestelde APV te rechtvaardigen door de veronderstelde overlast die deze vrijheid van meningsuiting met zich mee zou brengen. D66 steunt dit. De heer Bronkhorst geeft aan te willen wachten op de vierde wijziging maar als dit onderwerp toch besproken wordt wil hij meteen meenemen dat 2:48 van de APV in strijd is met artikel 45 van de Drank- en Horecawet. Dit onderwerp zal geagendeerd worden in de volgende adviescommissie op 9 september a.s. Bij de rondvraag geeft mevrouw De Smoker nog de volgende politieke vraag aan: Wat vinden de andere fracties van de speeltijden van het carillon bij het stadhuis?

e

min
Besluit

Mevrouw De Smoker geeft zowel bij dit punt als bij het volgende punt f aan dat afgesproken is dat dit volgend jaar eerder naar de raad moet zodat het ruim op tijd besproken kan worden. Volgend jaar moet dit beter.


De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni a.s.

f

min
Besluit

Mevrouw De Smoker geeft zowel bij dit punt als bij het vorige punt e aan dat afgesproken is dat dit volgend jaar eerder naar de raad moet zodat het ruim op tijd besproken kan worden. Volgend jaar moet dit beter.


De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni a.s.

g

min
Besluit

De heer Bronkhorst geeft aan dit punt inhoudelijk te willen bepreken. De politieke vraag is: hoe kunnen we voorkomen dat er dwangsommen worden verbeurd door het niet tijdig beslissen op bezwaarschriften. Dit verzoek wordt gesteund door D66. Dit stuk wordt geagendeerd in de volgende adviescommissie.

h

min
Besluit

De adviescommissie bespreekt de parkeerkosten en een aantal fracties  heeft vragen over de verhouding opbrengsten en kosten. De wethouder geeft aan dat het hem lijkt dat deze discussie thuishoort bij de visie op de Biesbosch. Daar kan de politieke vraag beantwoord worden: ben je bereid geld toe te leggen of inkomstenbronnen te hanteren. In dat geval kun je het losknippen van de zienswijze. De wethouder zegt toe dat hij in de zienswijze een voorbehoud opneemt met betrekking tot dit punt zodat de raad op een later moment hierover nog discussie kan voeren. Met deze toezegging adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014 en dit onderwerp te bespreken bij de behandeling van de visie in de vakcommissie.

i

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.

j

min
Besluit

De adviescommissie besluit deze brief om advies door te geleiden naar het college.

k

min
Besluit

De adviescommissie besluit deze brief om advies door te geleiden naar het college.