Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 1 juli en 19 augustus 2009

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de antwoordbrief als voldoende afgehandeld te beschouwen.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de brief te agenderen voor een programmakamer Werk en Scholing op 15 september 2009 -waarin de stand van zaken bij Drechtwerk centraal staat- en daarna als afgedaan te beschouwen.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de brief te agenderen voor een programmakamer Werk en Scholing op 15 september 2009 -waarin de stand van zaken bij Drechtwerk centraal staat- en daarna als afgedaan te beschouwen.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de stukken in handen te stellen van het College van B&W voor het uitbrengen van advies en dit advies vervolgens te agenderen voor een regiokamer op 6 oktober 2009. De voorzitter zal trachten te bevorderen dat er op 6 oktober een schriftelijk advies van het college is. Mocht dit niet lukken, dan wordt de portefeuillehouder gevraagd het advies mondeling te verstrekken in de regiokamer.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de antwoordbrief op de termijnagenda te plaatsen en medio 2010 te besluiten over agendering in de Adviescommissie.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009. De fracties ChristenUnie/SGP en Beter Voor Dordt kondigen een stemverklaring aan.

-

min
Besluit
Op verzoek van de VVD, Beter Voor Dordt en mogelijk ook het CDA besluit de Agendacommissie de raadsinformatiebrief als kort bespreekpunt te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Sociale en Culturele Infrastructuur.

-

min
Besluit
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw de Smoker ontspint zich een discussie over de wenselijkheid van de voorbeeld-vragenlijst die bij wijze van service bij de stukken is gevoegd. De meningen hierover zijn verdeeld. Besloten wordt de voorbeeld-vragenlijst mee te nemen in de evaluatie 'behandeling P&C-stukken'. De griffier geeft aan dat deze evaluatie is voorzien in het presidium van 24 september 2009. Ten aanzien van de behandeling wordt afgesproken de behandeling in de Adviescommissie van 1 september te laten vervallen en de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen te verruimen tot en met 3 september 10.00 uur. De griffier zal de ambtelijke organisatie vragen om deze vragen uiterlijk maandagochtend 7 september beantwoord te hebben, waarna de antwoorden via de maandagmiddagmail onder de raads- en commissieleden zullen worden verspreid.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
Op verzoek van de fractie ECO-Dordt/D66 wordt over deze behandelsuggestie besloten in de Agendacommissie van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit voorstel te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Wonen en Leefbaarheid en de portefeuillehouder te verzoeken een presentatie te houden waarin in ieder geval ook aandacht wordt besteed aan de overstromingsrisico's Voorstraat-Noord.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Wonen en Leefbaarheid.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit geen gebruik te maken van het aanbod van de heer G. Baaij om een aparte avond te beleggen waarop het centraal marketingkader Dordrecht gepresenteerd en toegelicht kan worden. Besloten wordt de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen programmakader Ondernemerschap en Bereikbaarheid van 45 minuten (indien mogelijk gepland aan het einde van een avond, zodat eventuele uitloop tot een uur mogelijk wordt).

-

min
Besluit
Op verzoek van de VVD besluit de Agendacommissie om de raadsinformatiebrief als kort bespreekpunt (15 minuten) te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 1 september 2009.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief c.a. te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Sociale Infrastructuur van de Adviescommissie.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief tegelijk met het delegatievoorstel (dossiernr. 202936) te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Ruimtelijke Ontwikkeling en daarvoor 2 x 3 kwartier uit te trekken.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit het voorstel tegelijk met de raadsinformatiebrief over de invoering van de nieuwe WRO (dossiernr. 202915) te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Ruimtelijke Ontwikkeling en daarvoor 2 x 3 kwartier uit te trekken.

-

min
Besluit
Op verzoek van GroenLinks die behoefte heeft aan een inhoudelijke in plaats van cijfermatige insteek van de discussie over dit onderwerp, besluit de Agendacommissie om dit bericht te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 1 september 2009 en daarvoor dertig minuten uit te trekken.

-

min
Besluit
De Agendacommissie besluit om het rapport en het Advies van de Auditcommissie te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening.