Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

Deze brief wordt voor advies doorgeleid naar het college.

b

min
Besluit

Aangezien deze brief pas laat zichtbaar was in het RIS besluit de adviescommissie dat deze brief op 20 mei a.s. opnieuw bij de "nieuwe behandelvoorstellen" komt te staan.

c

min
Besluit

Deze brief wordt ter afhandeling in handen gesteld van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

d

min
Besluit

Mevrouw De Smoker stelt voor om de behandeling van de kaderbrief en jaarrekening uit elkaar te halen. Ieder stuk heeft zijn eigen dynamiek. De jaarrekening zou dan op 27 mei in de raad behandeld worden met eventueel een commissiebehandeling op 20 mei en de kaderbrief op 24 juni in de raad met eventueel commissiebehandeling op 10 juni. Bij de behandeling van de kaderbrief in juni zou mw. De Smoker ook op een A4 inzicht in de meicirculaire willen ontvangen.


Dit voorstel kan niet op een meerderheid in de commissie rekenen. De meerderheid vindt dat nu de kaderbrief beleidsarm is er geen aparte vergadering aan gewijd hoeft te worden. Aangezien dit een ordevoorstel is, moet dit op steun van een meerderheid in de raad kunnen rekenen. Nu het erop lijkt dat die meerderheid er dadelijk bij het definitief vaststellen van de agenda niet lijkt te zijn, blijft op de conceptagenda staan dat de kaderbrief en jaarstukken op 27 mei a.s. gezamenlijk worden behandeld. De voorzitter benadrukt wel dat de spreektijd nu al zeer strak is ingedeeld. Er is nauwelijks ruimte voor uitloop. Dit betekent dat andere onderwerpen nauwelijks behandeld kunnen worden op 27 mei.

e

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 mei a.s.

f

min
Besluit

Op verzoek van D66 worden de jaarstukken geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 20 mei a.s.

g

min
Besluit

Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 10 juni a.s.

h

min
Besluit

De commissie gaat niet akkoord met het voorstel om op 25 juni a.s. een thema-avond Veiligheidshuis te houden. De datum van 4 juni a.s. wordt genoemd. De griffie zal bij het Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.

i

min
Besluit

Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 20 mei a.s.

j

min
Besluit

De commissie gaat niet akkoord met het voorstel om op 25 juni a.s. een thema-avond Veiligheidshuis te houden. De datum van 4 juni a.s. wordt genoemd. De griffie zal bij het Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.

k

min
Besluit

Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

l

min
Besluit

Deze brief wordt doorgeleid naar het college.