Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie geleidt deze brief voor advies door naar het college.

b

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

c

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk - gelet op de gewijzigde vaststelling - te agenderen voor een vergadering van de adviescommissie op een nader te bepalen datum.

d

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties BVD en VVD te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. Deze fracties geven aan met name meer informatie te willen over de eventueel te volgen MER-procedure en de uitkomsten daarvan.

e

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

f

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA en D66 te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De fracties willen praten over de verhoging van het comfort voor weggebruikers, de mogelijke duurzame oplossingen, de optie om kredieten per jaarschijf beschikbaar te stellen en de koppeling met projectfinancieringen.

g

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

h

min
Besluit

De adviescommissie besluit deze vragen ex art. 40 RvO voor beantwoording door te geleiden naar het college.

i

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014. Na verwerking van de inspraak zal de bomenvisie ter kennisneming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

j

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit raadsvoorstel ter bespreking te agenderen voor de adviescommissie op een nader te bepalen datum. Op verzoek van de fracties SP, D66 en PvdA zal de raad in beslotenheid geinformeerd worden over het verloop van het minnelijke traject.

k

min
Besluit

De adviescommissie plaatst deze brief op de voorraadlijst in afwachting van het antwoord van het college.

l

min
Besluit

De adviescommissie plaatst deze raadsinformatiebrief op de open voorraadlijst. Na het bezoek aan de Merwedeheuvel zal de brief voor een bespreking worden geagendeerd, waarbij de nadruk van de bespreking zich zal richten op inrichting en de kosten voor het beheer.

m

min
Besluit

Op verzoek van de fracties D66, PvdA en VSP wordt deze RIB geagendeerd voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De bespreking zal zich daarbij richten op de aspecten sociale veiligheid, de aantallen reizigers, de financien, communicatie met omwonenden en de koppeling met het vigerende bestemmingsplan.

n

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties GroenLinks, PvdA en CU/SGP te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De bespreking zal zich daarbij richten op de vraag of ondersteuningsprogramma van de VNG maatregelen bevat die ook voor de gemeente Dordrecht interessant zijn?

o

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

p

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.