Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 22 april 2014.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

Op advies van de fractie SP wordt deze brief doorgeleid naar de Adviescommissie.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

Op verzoek van de PvdA doorgeleiden naar de Adviescommissie voor een gesprek met mensen van de werkvloer en vervolgens een commissiebehandeling. De VVD steunt dit.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Adviescommissie Bestuur en Middelen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

d

Zie ook de kalender op het RIS-portal

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Op voorstel van D66 complimenten van de raad voor dit jaarverslag.

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

g

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. t/m i. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA, D66 en VSP wordt dit stuk doorgeleid naar de Adviescommissie.

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. t/m m. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

n

min
Besluit

Op verzoek van de PvdA doorgeleiden naar de Adviescommissie.

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder n. en o. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

p

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. Op verzoek van de SP wordt deze brief, samen met de beantwoording, geagendeerd voor de Adviescommissie.

q

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder p. en q. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van de antwoorden.

r

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

s

min
Besluit

De raad besluit het stuk door te geleiden naar de Adviescommissie Sociale Leefomgeving.

U wordt voorgesteld de onder s. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Adviescommissie Sociale Leefomgeving.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

t

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

u

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder t. en u. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

v

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan, en betrekt de inhoud bij de bespreking in de vergadering van 27 mei 2014.

U wordt voorgesteld de onder v. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking in de raad van 22 mei 2014.

w

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder w. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud -zo u wenst- te betrekken bij de beschouwingen over het coalitieakkoord in de extra raadsvergadering van 7 mei 2014.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

x

min
Besluit

Op verzoek van de fracties CDA en VSP wordt dit stuk doorgeleid naar de Adviescommissie Sociale Leefomgeving.

y

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder x. en y. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.
De griffier, M. van Hall