Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van nieuwe behandelvoorstellen voor de vergadering van de Adviescommissie

 

Raadsvoorstellen

a

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke leefomgeving. De stukken die betrekking hebben op het beeldkwaliteitsplan (1242956, 1187470, 1187328) worden in combinatie besproken met de stukken die betrekking hebben op de welstandsnota (1188207, 1237215).

b

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke leefomgeving. De stukken die betrekking hebben op het beeldkwaliteitsplan (1242956, 1187470, 1187328) worden in combinatie besproken met de stukken die betrekking hebben op de welstandsnota (1188207, 1237215).

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014.

e

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014, mits de vraag van de SP - naar het monitoringsrapport Stort van Troost - voor die tijd wordt beantwoord.

Dossiers van Lijst ingekomen stukken

f

min
Besluit

De adviesommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA, SP en VSP te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De brieven 1241073 en 1235770 worden samen besproken. De politieke vraag richt zich op de hoogte van genoemde bedragen en de redenering waarom de kosten in Dordrecht hoger lijken te zijn dan in andere gemeenten.

g

min
Besluit

De adviesommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA, SP en VSP te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De brieven 1241073 en 1235770 worden samen besproken. De politieke vraag richt zich op de hoogte van genoemde bedragen en de redenering waarom de kosten in Dordrecht hoger lijken te zijn dan in andere gemeenten.

h

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties GroenLinks en Beter voor Dordt te betrekken bij de bespreking van de gewijzigde huisvestingsverordening (1217936).

i

min
Besluit

De adviescommissie besluit om deze raadsinformatiebrief aan te grijpen om de procedures rondom vaststelling en wijziging van bestemmingsplannen in de commissie fysieke leefomgeving te bespreken. In het kader van het inwerkprogramma oppert de heer Tiebosch om in gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over de ontwikkelingen die sinds de themabijeenkomst van oktober 2013 in gang zijn gezet (bijeenkomst stond onder begeleiding van de heer Apperloo van AT Osborne). Een terugkerend thema was de wijze waarop de raad aan de voorkant van deze processen in positie gebracht kan worden. De commissiegriffier wordt verzocht de voorbereiding voor deze bijeenkomst in gang te zetten.

j

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit stuk te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen moment. De raadsinformatiebrief wordt samen met dossier 1177647 besproken. De adviescommissie geeft aan dat het nadrukkelijk zowel om informatie als om opinie gaat.

k

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014. Alleen de fractie PvdA wilde het stuk bespreken.

l

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Overige

m

min
Besluit

De adviescommissie besluit dit agendapunt de komende vergaderingen terug te laten keren, om te bezien of er thema's zijn die zich lenen voor een inwerkprogramma. Deze vergadering is al het onderdeel 'procedures bestemmingsplannen' benoemd.

n

min
Besluit

De adviescommissie besluit een themabijeenkomst over het onderwerp 'ondergrondse bestemmingsplannen' te organiseren. Dit naar aanleiding van een eerdere bespreking over onder andere schaliegas. De suggestie om dit te combineren met de bijeenkomst over de reguliere bestemmingsplannen wordt niet omarmd. De heer Tiebosch en mevrouw Van Dongen zullen de voorbereiding van deze bijeenkomst namens de adviescommissie begeleiden.

o

min
Besluit

De adviescommissie gaat in op deze uitnodiging en verzoekt de commissiegriffier om een en ander te organiseren. De adviescommissie verzoekt om bij de planning van de werkbezoeken rekening te houden met de werktijden van de leden van de commissie en zoveel mogelijk na 17:00 uur en inclusief een broodje te regelen.

p

min
Besluit

De adviescommissie gaat in op deze uitnodiging en verzoekt de commissiegriffier om een en ander te organiseren. De adviescommissie verzoekt om bij de planning van de werkbezoeken rekening te houden met de werktijden van de leden van de commissie en zoveel mogelijk na 17:00 uur en inclusief een broodje te regelen.