Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 8 april 2014.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

Op voorstel van de PvdA doorgeleiden naar de adviescommissie

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 22 april 2014.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

d

e

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

Op voorstel van PvdA doorgeleiden naar de auditcommissie

U wordt voorgesteld de onder d. t/m f. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

Op voorstel van D66 doorgeleiden naar de auditcommissie

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en door te geleiden naar de Auditcommissie.

h

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Op verzoek van de fracties PvdA en D66 is verzocht voor 6 mei te komen met een advies, waarna bespreking in de adviescommissie van 13 mei kan plaatshebben.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

i

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op voorstel van de griffie door te geleiden naar de adviescommissie van Fysieke Leefomgeving.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de adviescommissie Fysiek.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

j

min
Besluit

Op voorstel van GroenLinks wordt dit besluit doorgeleid naar de adviescommissie.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

De raad besluit deze brief en de verwachte antwoordbrief op verzoek van de fracties van VVD en PvdA door te geleiden naar de adviescommissie van Fysieke Leefomgeving.

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

m

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord. Beter voor Dordt verzoekt het college in het antwoord rekening te houden met het openbaar toilet.

U wordt voorgesteld de onder k. t/m m. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

n

min
Besluit

De raad stelt zienswijze in handen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

o

min
Besluit

De raad stelt de zienswijze in handen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerp

U wordt voorgesteld de onder n. t/m o. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

p

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder p. en q. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

r

min
Besluit

Op verzoek van PvdA doorgeleiden naar de adviescommissie.

s

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks, D66 en CU/SGP doorgeleiden naar de adviescommissie.

t

De bijbehorende draaischijf is naar de fractiekamers verzonden.

min
Besluit

Op verzoek van PvdA, D66 en CU/SGP doorgeleiden naar de adviescommissie, waarbij gevraagd wordt aan college om advies.

u

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

v

min
Besluit

Op verzoek van Beter voor Dordt doorgeleiden naar de adviescommissie

w

U wordt voorgesteld de onder r. t/m w. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

x

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Op verzoek van Beter voor Dordt en GroenLinks de inhoud betrekken bij de formatie.

y

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Op verzoek van Beter voor Dordt en GroenLinks de inhoud betrekking bij de formatie.

z

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Beter voor Dordt verzoekt door te geleiden naar de adviescommissie, om te betrekken bij de discussie over jeugdzorg.

aa

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

ab

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder x. t/m ab. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall