Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Besluitenlijst van de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 1 september 2009.

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven l, n, w, x, y, ab, al en am is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

min
Besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. De burgemeester meldt dat het college op 1 september de antwoorden op de vragen ex art. 40 genoemd onder a en b vastgesteld heeft.

a

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

b

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

c

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.
U wordt voorgesteld de brieven onder a. t/m c. door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

min
Besluit
De brieven d. t/m j. zijn voor kennisgeving aangenomen.

d

e

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

f

g

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

h

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
De burgemeester meldt dat mevrouw I.E Stevens inmiddels door het centraal stembureau is benoemd als raadslid.

i

j

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de brieven onder d. t/m j. voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit
De raad heeft besloten om het initiatiefvoorstel door te geleiden naar de agendacommissie van 8 september, om daar over de verdere behandelwijze te spreken.
U wordt voorgesteld de brief onder k. door te geleiden naar de agendacommissie ter bepaling van de behandelwijze.

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

min
Besluit
De brieven onder l t/m w ter behandeling in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders. Voor de brieven onder p en q is besloten tezijnertijd tevens te betrekken bij de behandeling van het verkeersplan 19e eeuwse schil in de Adviescommissie. Van de brieven l, n en w wordt een afschrift van het antwoord aan de fractie van BETER VOOR DORDT gezonden.

l

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college. Afschrift van het antwoord wordt toegezonden aan de fractie van BETER VOOR DORDT.

m

Deze brief ligt voor u ter inzage bij de griffie
min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

n

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college. Een afschrift van het antwoord wordt toegezonden aan de fractie van BETER VOOR DORDT,

o

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

p

q

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

r

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

s

Deze brief ligt voor u ter inzage bij de griffie
min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

t

u

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college.

v

w

min
Algemeen besluit
Ter afhandeling in handen stellen van het college. Een afschrift van het antwoord wordt aan de fractie van BETER VOOR DORDT toegezonden.
U wordt voorgesteld de brieven onder l. t/m w. ter behandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, en de brieven onder p. en q. tezijnertijd tevens te betrekken bij de behandeling van het verkeersplan 19e eeuwse schil in de Adviescommissie

min
Besluit
Ter beantwoording in handen stellen van het college.

x

min
Algemeen besluit
Ter beantwoording in handen stellen van het college.

y

z

min
Algemeen besluit
Ter beantwoording in handen stellen van het college.

aa

ab

min
Algemeen besluit
Ter beantwoording in handen stellen van het college. Afschrift antwoord naar adviescommissie.
U wordt voorgesteld de brieven onder x. t/m ab. ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

min
Besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

ac

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

ad

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

ae

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

af

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

ag

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.

ah

min
Algemeen besluit
In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders om te betrekken bij het desbetreffende bestemmingsplan.
U wordt voorgesteld de zienswijzen onder ac. t/m ah. in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van respectievelijk het ontwerpbestemmingsplan Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt West alsook het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg

ai

aj

ak

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

al

min
Algemeen besluit
Afschrift van het antwoord naar de adviescommissie. Het afschrift en de brief zelf betrekken bij de discussie over RTV-Dordrecht.

am

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat een afschrift van het antwoord aan de fractie van GroenLinks wordt toegezonden.
U wordt voorgesteld de brieven onder ai. t/m am. voor kennisgeving aan te nemen.

min
Besluit
Voor kennigeving aangenomen met de aantekening dat de informatie wordt betrokken bij de behandeling van het onderwerp Drechtwerk in de programmakamer op 15 september 2009.

an

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen met de aantekening dat de informatie wordt betrokken bij de behandeling van het onderwerp Drechtwerk in de programmakamer op 15 september 2009.

ao

min
Algemeen besluit
Voor kenniseving aangenomen met de aantekening dat de informatie wordt betrokken bij de behandeling van het onderwerp Drechtwerk in de programmakamer op 15 september 2009.
U wordt voorgesteld de brieven onder an. en ao. voor kennisgeving aan te nemen, met daarbij de aantekening dat deze stukken zullen worden betrokken bij de behandeling van Drechtwerk in de Adviescommissie van 15 september 2009.

ap

U wordt voorgesteld de rekening 2008 om advies door te geleiden naar het college van B&W. De eveneens nu toegezonden (door het AB goedgekeurde) begroting 2010 wijkt niet af van de eerder toegezonden concept-begroting 2010 ten aanzien waarvan het college u voorstelt geen zienswijzen in te dienen. Zie agendapunt 6. U wordt verzocht de door het AB van het Wegschap goedgekeurde begroting 2010 bij dit agendapunt te betrekken en daarmee als afgehandeld te beschouwen.
min
Besluit
De raad besluit deze brief als afgehandeld te beschouwen.

aq

min
Besluit
Om advies in handen van het college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de brief onder aq. om advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

OVERIGE

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ar

as

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

at

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat deze stukken geagendeerd worden in een regiokamer van de adviescommissie op 6 oktober a.s.

au

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

av

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

aw

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ax

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ay

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

az

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ba

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

bb

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de brieven onder ar. t/m ba. en de lijst ter inzage onder bb. voor kennisgeving aan te nemen, met de aantekening dat m.b.t. de brief onder at. aan de Agendacommissie is voorgesteld deze stukken te behandelen in een Regiokamer van de Adviescommissie van 6 oktober 2009